0

باریکه الکترونی در مگنترون با کاتد سرد

نمایش یک نتیجه