1

المصباح (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

المصباح (از: ابوالفتح ناصر بن عبدالسید مطرزی)

شماره بازیابی: ‏‫۹۶۵۶/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‫۱۰-۴۸۴۶
زبان اثر: عربی
عنوان و نام پدیدآور: المصباح [ نسخه خطی]/ از: ابوالفتح ناصر بن عبدالسید مطرزی
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: از قرن ۱۳ق. و ۱۴ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱پ – ۲۲ر
قطع: ؛۱۵*۲۰ سم. ۱۳۱گ. ۱۲س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱بسمله. اما بعد حمدالله ذی الانعام جاعل النحو فی الکلام کالملح فی الطعام…
۲… الا انه یعقبه و فی الاول ما سبق من الکلام.
رکابه نویسی:دارد.
تزئینات متن:عناوین و نشانی‌ها شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج مشکی ترنج‌دار.
نک: التراث العربی، ۵/ ۱۰۴٫
شرح التصریف/ سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی، گ ۳۷پ – ۱۰۰ر.
نان و حلوا/ شیخ بهایی محمد بن حسین عاملی، گ ۱۰۶پ – ۱۲۰پ.
دوازده بند محتشم کاشانی، گ ۱۱۲پ – ۱۱۳پ و ۱۲۱ر – ۱۲۴ر.
فایده‌ای در صفات قلم و خط، گ ۱۲۶ر – ۱۲۷پ.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱جز رساله‌ها فوایدی به نظم و نثر در نسخه درج شده است.
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: در جاهای مختلف نسخه مهرهایی دیده می‌شود به سجع: «پیرو دین محمدعلی»، «پیرو دین محمدرضا» .
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۳۷٫
صحافی شده در این جلد: کبری فی المنطق/ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی، گ ۲۵پ – ۳۴پ.
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): نحو
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۱۳
محل و شماره بازیابی: ۱۵۰۶۳۳

 

شماره بازیابی: ‏‫۹۶۵۶/۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‫۱۰-۴۸۴۷
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: کبری فی المنطق [ نسخه خطی]/ از: میر سید شریف علی بن محمد جرجانی
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: از قرن ۱۳ق. و ۱۴ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۲۵پ – ۳۴پ
قطع: ؛۱۵*۲۰ سم. ۱۳۱گ. ۱۲س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱بسمله. بدانکه آدمی را قوتیست دراکه که منقش گردد در وی صور اشیاء…
۲… پس لاحجر باشد لیکن حجر است پس لاحجر باشد.
رکابه نویسی:دارد.
تزئینات متن:عناوین و نشانی‌ها شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج مشکی ترنج‌دار.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱جز رساله‌ها فوایدی به نظم و نثر در نسخه درج شده است.
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: در جاهای مختلف نسخه مهرهایی دیده می‌شود به سجع: «پیرو دین محمدعلی»، «پیرو دین محمدرضا» .
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۳۷٫
صحافی شده با: المصباح/ ابوالفتح ناصر بن عبدالسید مطرزی۷۶۲۷۶۶
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): منطق
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۱۳
محل و شماره بازیابی: ۱۵۰۶۳۳

 

شماره بازیابی: ‏‫۹۶۵۶/۴
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‫۱۰-۴۸۴۹
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: نان و حلوا [ نسخه خطی]/ از: شیخ بهایی محمد بن حسین عاملی
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: از قرن ۱۳ق. و ۱۴ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱۰۶پ – ۱۲۰پ
قطع: ؛۱۵*۲۰ سم. ۱۳۱گ. ۱۲س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱ایها اللاهی عن العهد القدیم/ ایها الساهی عن النهج القویم.
۲… پس لاحجر باشد لیکن حجر است پس لاحجر باشد.
رکابه نویسی:دارد.
تزئینات متن:عناوین و نشانی‌ها شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج مشکی ترنج‌دار.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱جز رساله‌ها فوایدی به نظم و نثر در نسخه درج شده است.
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: در جاهای مختلف نسخه مهرهایی دیده می‌شود به سجع: «پیرو دین محمدعلی»، «پیرو دین محمدرضا» .
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۳۷٫
صحافی شده با: المصباح/ ابوالفتح ناصر بن عبدالسید مطرزی۷۶۲۷۶۶
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۱۳
محل و شماره بازیابی: ۱۵۰۶۳۳

 

شماره بازیابی: ‏‫۹۶۵۶/۵
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‫۱۰-۴۸۵۰
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: دوازده بند محتم کاشانی [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: از قرن ۱۳ق. و ۱۴ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱۱۲پ – ۱۱۳پ و ۱۲۱ر – ۱۲۴ر
قطع: ؛۱۵*۲۰ سم. ۱۳۱گ. ۱۲س.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق.
رکابه نویسی:دارد.
تزئینات متن:عناوین و نشانی‌ها شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج مشکی ترنج‌دار.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱جز رساله‌ها فوایدی به نظم و نثر در نسخه درج شده است.
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: در جاهای مختلف نسخه مهرهایی دیده می‌شود به سجع: «پیرو دین محمدعلی»، «پیرو دین محمدرضا» .
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۳۷٫
صحافی شده با: المصباح/ ابوالفتح ناصر بن عبدالسید مطرزی۷۶۲۷۶۶
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): مرثیه
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۱۳
محل و شماره بازیابی: ۱۵۰۶۳۳

 

شماره بازیابی: ‏‫۹۶۵۶/۶
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‫۱۰-۴۸۵۱
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: فایده‌ای در صفات قلم و خط [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: از قرن ۱۳ق. و ۱۴ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱۲۶ر – ۱۲۷پ
قطع: ؛۱۵*۲۰ سم. ۱۳۱گ. ۱۲س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۲… پس لاحجر باشد لیکن حجر است پس لاحجر باشد.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق.
رکابه نویسی:دارد.
تزئینات متن:عناوین و نشانی‌ها شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج مشکی ترنج‌دار.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱جز رساله‌ها فوایدی به نظم و نثر در نسخه درج شده است.
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: در جاهای مختلف نسخه مهرهایی دیده می‌شود به سجع: «پیرو دین محمدعلی»، «پیرو دین محمدرضا» .
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۳۷٫
صحافی شده با: المصباح/ ابوالفتح ناصر بن عبدالسید مطرزی۷۶۲۷۶۶
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۱۳
محل و شماره بازیابی: ۱۵۰۶۳۳

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

130

حجم (مگ)

23

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟