0

جنگ (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

جنگ

شماره بازیابی: ۳۳۲۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۱۵۰۲‬
زبان اثر: عربی
عنوان و نام پدیدآور: جنگ
کاتب: بهاءالدوله.
قطع: ‮رحلی. ‭۱۷/۵‬*‭۳۱‬سم. ‭۶۱۳‬ص. ‭۲۱‬س. ‬
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
تزئینات متن:عنوان‌ها به شنگرف است.
نوع کاغذ:فرنگی آهار مهره.
تزئینات جلد:تیماجی سبز.
نقل باب ۳۸ از عیون اخبار الرضا و «۲» فقره از امالی الصدوق ص ۱-۲٫ باب ۴۰ از عیون اخبار الرضا و فقره از منهاج النجاه ملا محسن فیض ص ۲٫ نقل فقراتی چند از ربیع الابرار ص ۳-۴٫ نقل فقره از مروج الذهب و معادن الجوهر مسعودی ص ۴-۵٫ از ربیع الابرار ص ۵٫ چند بیت از عبدالله بن عبدالمطلب و چند بیت از ابن الهانی ص ۵٫
فقرات و اشعاری از: ابوالحسین احمد بن الفارسی اللغوی (شعر) ص ۶٫ نقل از کامل التاریخ ص ۶٫ قاضی ابوالحسن جرجانی ص ۶٫ من لا یحضره الفقیه (یک حدیث) ص ۶٫ قال معاویه… فقره ص ۶٫ از اولاد طاهر ذوالیمینین؛ تکه‌ای ص۶٫ قالت عجوز… شعر ص ۶٫ قالت زینب علیها السلام… شعر ص ۶٫ القابوس الملقب به شمس المعالی شعر ص ۶-۷٫ صاحب بن عباد، شعر ص ۷٫ من ربیع الابرار… چند داستان و روایت ص ۷٫ فی الکافی… حدیث ص ۷٫ ابونصر الهر ثمی المعانی بن هرثم، شعر ص ۷٫ ابومحمد السلمی، شعر ص۷٫ لابی الحسن علی بن هارون المنجم، شعر ص ۷٫ اشعار و فقرات از: للزمخشری، شعر ص ۸٫ ابراهیم الکلبی الاشهبی، شعر ص ۸٫ لابی هلال العسکری، شعر ص ۸٫ ابوالسعادات اسعد، شعر ص ۸٫ لبدیع الزمان الهمدانی، شعر ص ۸٫ اسحق الموصلی، شعر ص ۸٫ من عیون اخبار الرضا، حدیث ص ۸٫ قال تاج‌الدوله ابوالحسین احمد بن عضدالدوله الدیلمی، شعر ص ۸٫ لابی مسلم المروزی صاحب الدعوه، شعر ص ۹٫ لبعضهم لقد احسن و اجاد فی التنبیه، شعر ص ۹٫ ابوالفرج النیعا فی مدح شاپور بن اردشیر وزیر. شعر ص ۹٫ زید بن الحسن بن سعید الکندی. شعر ص ۹٫ ابن المعتز. شعر ص ۹٫ فقره از یحیی بن زیاد المعروف بالفراء النحوی، ص ۹٫ شعر از ثعالبی در مدح سلطان محمود هنگام فتح سیستان ص ۹٫ شعر از یزید بن معویه ص ۹-۱۰٫ شعر از عمر بن ربیعه ص ۱۰٫ شعر از قاضی اسعد ص ۱۰٫ اسامی سهام از لام از رسوم عرب جاهلی) ص ۱۰٫ تسبیح عند طلوع الشمس. ص ۱۰٫ شعر از یکی از شعراء عرب ص ۱۱٫ حدیثی از مجالس صدوق ص ۱۱٫ قطعه شعری زیبا به عربی ص ۱۱٫ قطعه شعری از فرزدق در هجو جریر با شرح معانی لغوی ص ۱۱-۱۲٫ قطعه و داستانی از ابوالفتح بستی درباره خلف بن احمد ص ۱۲٫ داستان احنف و معاویه و چند بیت از او ص ۱۲٫ قبیله کسع (بضم کاف و فتح سین = قبیله‌ای در یمن) ص ۱۲-۱۳٫ شعری از علی بن محمد صاحب الزنج بالبصره، ص ۱۳٫ قطعه شعری از ابونراس الحکمی. ص ۱۳٫ قطعه شعری از ناشناس ص ۱۳٫ شعر از عمر بن ابی‌ربیعه ص ۱۳٫ شعری از الناصر لدین لله خلیفه عباسی ص ۱۳٫ شعری مورج السدوسی ص ۱۴٫ نقل از مجمع الامثال ص ۱۴٫ شعری از یک شاعر ص ۱۴٫ فقراتی از کتاب مطالب السول صاحب کشف الغمه ص ۱۴٫ شعری از حضرت حسین بن علی بن ابیطالب (ع) خطاب به حضرت سکینه (س) ص ۱۴٫ شعری از حیص بیص در مرثیه حضرت حسین (ع) ص ۱۴٫ داستانی از ابوالحسین الجزار ص ۱۴٫ فقراتی و ابیاتی از عبدالملک و فضل بن عباس بن عشیه بن ابی‌لهب ص ۱۵٫ حدیث در بهداشت ص ۱۵٫ فائده در تاریخ علم طب ص ۱۵٫ شعری از قاضی هبه‌الله بن ستار الملک ص ۱۵٫ شعری از محمد بن العفیف ص ۱۶٫ اشعاری چند از ابونراس ص ۱۶٫ شعری از عبیدالله بن عبدالله بن طاهر ص ۱۶٫ داستان و شعری از فرزدق ص ۱۶٫ شعری از حسین بن مطیر الاسدی در مرثیه ص ۱۷٫ شعری از منتخبی ص ۱۷٫ شعری از ابوالحسین الکاتب الوسطی ص ۱۷٫ شعری از عدی بن زین‌العابدین ص ۱۷٫ صنعت مغایرت در شعری از ابوالفضل المتکالی در شراب ص ۱۷٫ شعری از ابوالمظفر محمد بن ابی‌العباس القرشی الاموی المعاوی ص ۱۷ و ۱۸٫ قطعه نخست با قافیه «الف» و دوم با قافیه «فاء». شعری از سالم بن وابصه ص ۱۸٫ شعری از مصیب الشاعر ص ۱۸٫ شعری از شاعری گمنام ص ۱۸٫ شعری از خلید مولی عباس بن محمد بن علی بن عبدالله بن العباس نیای عمیثل شاعر ص ۱۸٫ داستان‌ها و اشعاری از محمد بن منادر، درباره حج هارون الرشید و پسرانش ص ۱۷٫ شعری از نصر بن احمد شاعر معروف به خبرارزی ص ۱۹٫ شعری از ابوعثمان خالدی ص ۱۹٫ شعری از عبدالجلیل المرسی ص ۱۹٫ شعری از فضل الدوله ص ۱۹٫ از امثال عرب ص ۱۹٫ شعری از عمر بن ابی‌ربیعه ص ۱۹ (این اشعار به نوشته کنار صفحه تکراری است). شعری از شاعری عرب در مرثیه زنش ص ۱۹٫ شعری از ابوالعتاهیه اسمعیل ص ۲۰٫ شعری از ابودلف قاسم بن عیسی العجلی ص ۲۰٫ اشعاری از ابوالقاسم حسین بن علی المعروف به ابن المرزبان ص ۲۰٫ شعری از ابوالمطاع ذوالقرنین بن حمدان الملقب بوجیه الدوله ص ۲۰٫ شعری از کتاب حماسه ابوالحجاج یوسف بن محمد البیاسی به نقل از کتاب المراثی از ابوعلی قالی ص ۲۰٫ شعری در مدح سلطان صلاح‌الدین ایوبی ص ۲۱٫ شعری از تحبری ص ۲۱٫ اشعاری با یک مضمون از اخیطل الاهوازی و چند شاعر دیگر بدون نام ص ۲۱٫ شعری از ابوحنیش النمیری در وصف سخای یحیی بن خالد بر مکی ص ۲۱٫ شعری از ابن الخیاط المدنی در مدح المهدی، ص ۲۱٫ شعری از سهل بن هارون ص ۲۱٫ اشعاری از چند شاعر بدون ذکر نام ص ۲۱٫ شعری از ابونواس در مدح ابونصر خصیب بن عبدالحمید صاحب دیوان خراج مصر به هنگام سفر به مصر شامل نام منازل بین راه ص ۲۲٫ اشعاری از چند شاعر ص ۲۲٫ فقره از کلام نظام ص ۲۲٫ سخنی از مبرد ص ۲۳٫ شعری تغزل از شاعری بدون نام ص ۲۳٫ اشعاری از فندالزمانی (شهل بن شیبان بن ربیعه بن زبان) درباره نبرد بسوس از حروف معروف عرب جاهلی ص ۲۳٫ اشعاری از ابوطالب یحیی بن الفرج سعید بن زیاد الشیبانی ص ۲۳٫ شعری از ابن حیدر ص ۲۳٫ شعری از شاعری گمنام ص ۲۳٫ شعری از مجیرالدین تمیم ص ۲۳٫ شعری از ابوعبدالله محمد بن مسلم معروف به این المولی در مدح یزید بن حاتم بن مهلب ص ۲۴٫ شعری از محمد بن عبدالله نمیر الثقفی ص ۲۴٫ سخنان و اشعاری از کامل مبرد ص ۲۴٫ شعری از عمر بن سعد بن ابی‌وقاص ص ۲۴٫ شعری از عبدالله حسین بن احمد المعروف به ابن الحجاج ص ۲۵٫ داستانی از ابوعبداالله احمد بن ابی… فضال مولی بنی هاشم ص ۲۵٫ شعری از شاعری ناشناس ص ۲۶٫ شعری از ابراهیم سواق درباره ابوالعباس عیسی بن سلیمان ص ۲۶٫ شعری از ابوالشعب قیسی درباره خالد قسری، ص ۲۶٫ شعری از ناشناس ص ۲۶٫ شعری از صفیه الباهلیه ص ۲۷٫ اشعاری از فاطمه بنت الاحجم الخزاعی در مرثیه با شرح به نقل از شرح حماسه خطیب تبریزی، ص ۲۷-۲۸٫ شعری از عجیر السلولی ص ۲۸٫ شعری از التیمی درباره منصور بن زیاد بن ابیه، ص ۲۹٫ شعری از ناشناس ص ۲۹٫ از محمد بن یحیی نیشابوری کشته شده در فتنه غز ص ۲۹٫ شعری از محمد بن غالب الاندلسی الرصافی، ص ۲۹٫ اشعاری چند بدون نام ص ۳۰٫ سخنی از حضرت حسن (ع) در پاسخ معاویه، ص ۳۰٫ شعری چند از عبید بن ایوب العنبری ص ۳۰٫ از شاعری دیگر ص ۳۱٫ از حماسی ص ۳۱٫ قطعه‌ای از یک شاعر عرب درباره سرنوشت. از ابودلامه که در پیشگاه مهدی خلیفه عباسی گفته است ص ۳۱٫ از داستان‌های ابودلامه درباره بیماری هوش و طبیب ص ۳۱-۳۲٫ خطبه رجل عظیم الانف امرته من العرب ص ۳۲٫ اشعاری از چند شاعر ص ۳۲٫ اسماء حسنی در قرآن حکیم از سوره بقره تا اخلاص اسماء خداوند را در هریک از این سور جداگانه به حساب آمده و همه آنها ۹۹ اسم است ص ۳۲-۳۳٫ فقره فارسی و دعای که در وقت رویت عطارد می‌خوانند و لطیفه‌ای از آقا جمال مجتهد پدر آقا حسین خوانساری ص ۳۳-۳۴٫ قصیده از بدیع الزمان همدانی با این مطلع: ص ۳۵-۳۷٫
سماء الدجی ما هذه الحق النجل/ اصدر الدجی حال وجید الضحی عطل
قصیده دیگر از بدیع الزمان همدانی با این مطلع: ص ۳۷-۳۸٫ علی ان لا اریح العیس و التقبا/ و البس البید و الظلمآء و الیلباء
قصیده از ابوالفتح سبط ابن التعاویدی با این مطلع: ص ۳۸-۳۹٫ سمع الزمان بوصلها فدنت علی عداوتها/ باتت تعاطینی المدام و کنت من اکفائها
قصیده از محمد بن جهیر الملقب به فخرالدوله با این مطلع: ص ۳۹-۴۰٫ لحاجه نفس لاتفیق غرورها/ و حاجه قلب لیس یقضی یسیرها
مدیحه با این مطلع: ص ۴۰٫ اعدت الی جسم الوزاره روحه/ و ما کان یرجی بعثها و نشورها
قصیده و در مدح خضیب امیر مصر با این مطلع ص ۴۰: تقول التی فی بیتها خف محمللی/ عزیز علینا ان نراک تسیر
قصیده از ابونراس با این مطلع ص ۴۰: دع عنک لومی فان اللوآم عزا/ و داونی بالتی کانت هی الداء
و قصیده دیگر با این مطلع: ص ۴۱: نضت عنها القمیص لصب مآء/ فاورد خدها فرط الحیآء
و از خمریه این مطلع: ص ۴۱: یطوف بها ساق اغن تری له/ علی مستدار الاذن صدغا معقوبا
و در مدح خصیب بن عبدالحمید ص ۴۱-۴۲: یا منه امتنها السکر/ ما ینقضی منی لها الشکر
و با این مطلع: ص ۴۲: و دار ندامی عطلوها واد لجوا/ بها اثر منهم جدید و دارس
اشعاری دیگر از ابونراس، با این مطلع: ص ۴۳: ما العذر فی ترک راح/ و المسک منها یفوح
و با این مطلع: ص ۴۳: سقی المطیره ذات الظل و الشجر/ و دیر عبدون هطال من المطر
قصیده‌ای از حسین بن مطیر الاسدی با این مطلع: ص ۴۴: لقد کنت جلدا قبل ان توقد النوی/ علی کبدی نارا بطینا خمودها
دو بیت از حسین بن مطیر الاسدی ص ۴۴٫ ابیاتی از سید رضی ص ۴۴٫ از مجنون و دیگران ص ۴۵٫ از ابن درید ص ۴۶٫ از دبک الجن الحمصی و سید رضی. چند قطعه منسوب به عایشه و به ابواسحق الغزی. اشعاری از ناشناس ص ۴۷٫ ابوالعباس الضبی، ابواسحق ابراهیم بن السیار النظام. از احمد بن ابی‌نصیر المناذی الوزیر ص ۴۸٫ از شاعری ناشناس، و بعضی از متاخرین. اشعاری از محمد بن الهانی المغربی در صنعت حسن تخلص ص ۴۹٫ الهذبی، و بعضی از اعراب ص ۴۹-۵۰٫ رباعی و دو قصیده از ابوحیه النمیری با این مطلع: ص ۵۰٫
نظرت کانی من وراء زجاجه/ الی الدار من فرط الصبابه انظر
از ابی‌اسحق صابی، ص ۵۱٫ از مالک اشتر در واقعه صفین خطاب به معاویه، ص ۵۱٫ از شعرای ناشناس عرب، ص ۵۱-۵۳٫ از ابی‌بکر شاعر دو فقره، ص ۵۳-۵۴٫ قصیده از بشار بن برد به نقل اغانی از موصلی، ص ۵۵، با این مطلع: و ذات دل کان البدر صورتها/ باتت تغنی عمید القلب سکرانا
از مهیار دیلمی، ص ۵۷٫ از جریر بن خطفی و دیگران، ص ۵۷٫ از معاویه بن ابوسفیان و دیگران، ص ۵۸-۵۹٫ از ابی‌ولید کتانی، ص ۶۰٫ از مهلبی وزیر، ص ۶۰٫ از ابی‌اسحق صابی و دیگران، ص ۶۱٫ از ابی‌فتح تسبی و دیگری، ص ۶۱٫ از ابی‌فتح کشاجم، ص ۶۱٫ از ابی‌تمام طائی، دو فقره و دیگران، ص ۶۱-۶۳٫ از ابوسعید ابوالخیر، ص ۶۴-۶۵٫ از ابوالعلاء معری، ص ۶۵٫ از شاعر ناشناس، ص ۶۵٫ از عبیدالله بن عبد بن طاهر، ص ۶۵٫ از ابن دهان، ص ۶۵٫
قصیده‌ای از عبدالعلی الحویزی با این مطلع ص ۶۶: قام یجلوها و فی الاجفان غمض/ و الندامی نوم بعض و بعض
ابیاتی از سیف الدوله ص ۶۷٫ قصیده از ابن العربی ص ۶۷٫ از رضی الموسوی ص ۶۸٫ از شهاب التلعفری ص ۶۸٫ ابوالحنین الجزار ص ۶۸٫ اشعاری از حسام‌الدین الهاجری ص ۶۹٫ تغزل از شاعری دیگر که اسمش ذکر نشده ص ۷۰٫ از عضدالدوله الدیلمی ص ۷۰٫ یک بیتی و دو بیتی‌هایی از چند شاعر دیگر که اسمشان ذکر نشده ص ۷۱٫ در ص ۷۱ داستان مناظره است شعری بین عقیل بن علقمه مری و فرزندانش عملی و حرباء این ابیات به ترتیب از: عقیل بن علقمه. عملش بن عقیل. حرباء بن بنت عقیل. ابیاتی از امام سجاد (ع) خطاب به امام حسین (ع)، ص ۷۲٫ ابیات منسوب به امام حسین (ع) در جواب امام سجاد (ع). فاضل خان ادیب ص ۷۲٫ اشعاری از چند شاعر دیگر ص ۷۳٫ اشعاری از ذوالرمه ص ۷۴٫ محمدصالح الحلبی ص ۷۴٫ شاعری دیگر ص ۷۴٫ ابیاتی از مامون عباسی ص ۷۵٫ یحیی بن اکثم قلضی مامون ص ۷۵٫ ذوالرمه و یک شاعر دیگر که اسمش ذکر نشده، ص ۷۵٫ ابیاتی از عبدالله بن طاهر ص ۷۶٫ بحتری و چند شاعر دیگر ص ۷۶٫ ابیاتی از امام علی (ع) ص ۷۷٫ الخطیب احمد المدنی و چند شاعر دیگر ص ۷۷-۷۸٫ قصیده از خنساء در مرثیه برادرش ص ۷۸٫ ابیاتی از متنبی ص ۷۹٫ ابونراس و محمدحسن الحویزی و چند شاعر دیگر ص ۷۹٫ عبابی و یک شاعر دیگر که اسمش برده نشده، ص ۸۰٫ قصیده از احمد بن المنیر الطرابلسی. و اشعاری از یک شاعر که اسمش ذکر نشده، ص ۸۱٫ دو قصیده از شریف (رضی) ص ۸۲-۸۳٫ قصیده از ابی‌فراس ص ۸۳٫ قصیده از سمئول با این مطلع (ص ۸۴-۸۵): اذا المرء لم یدنس من اللوم عرضه/ فکل رداء یرتدیه جمیل
قصیده‌ای بلند از یک شاعر که اسمش ذکر نشده با این مطلع (ص ۸۴-۸۵): نالت علی یدها مالم تنله یدی/ نقشا علی معصم اضنت به کبدی
ابیاتی و اشعاری از ص ۸۷:قیس عامری، مجنون و از بعضی از ادباء. قصیده از: سیدعلی معصوم. و قطعه‌ای از یک شاعر (که اسمش ذکر نشده) در ذم دوستی با تکلف ص ۸۸٫ قصایدی از: سید شریف الرضی. و از یک شاعر دیگر ص ۸۹٫ ابوالغنائم المعلم الموسطی ص ۸۹-۹۰٫ اشعاری از: علی بن عطیه، سلیمان بن عامر. چند قطعه یا دو بیتی از چند شاعر دیگر، ص ۹۰-۹۱٫ اشعاری از الرقاشی، ابونراس. ابوالعتاهیه، یک شاعر دیگر، ص ۹۱٫ اشعاری از اخطل. هلال بن جعشم، شاعر جاهلی. بحتری، محمد بن ابی‌ذرعه، ص ۹۲٫ اشعاری از: ابی‌دلف العجلی. عبدالله بن طاهر الخزاغی. ابوبکر الخوارزمی. صاحب بن عباد. یوسف بن حمویه، ص ۹۳٫ اشعاری از فرزدق در مدح بنای سلیمان. فاضل خان در مدح عباس میرزا. اشعاری از ابی‌فراس. ابیاتی چند ارتجالی از نصیب در مدح سلیمان، ص ۹۴٫ اشعار از عبیدالله بن عبدالله بن طاهر، ص ۹۵٫ قصیده از یک شاعر که اسمش برده نشده مطلع قصیده‌ای است: دارالفجایع و الهموم و دار/ البث و الاحزان و البلوی
قطعاتی از یک نامه، ص ۹۷٫ ابیاتی از: ابونراس. از منخل الیشکری در صدر ابیات نوشته «المنخل الیشکری کان ندیما للنعمان ابن المنذر فاتهمه بامراته المتجره و قتله». از الخوارزمی، ص ۹۸٫ اشعار و ابیاتی از: نابغه ذبیانی و چند شاعر دیگر. اشعاری از بعضی شاعران و شریف الرضی، ص ۱۰۰٫ موشحات و قصاید و نامه‌های و پاسخ‌های منظوم از قاضی علاءالدین کاتب السر مصر در نامه‌های خویش در جواب امراء و برای امراء در آغاز قصائد این نام‌ها دیده می‌شود: شمس‌الدین بن عبسون مستوفی، شیخ مجیرالدین خیاط دمشقی، ابن نباته مصری، شمس‌الدین.
موشح نخست از ص ۱۰۱-۱۱۹ بدین مطلع است: کرر اللوم علیه ان تشا/ فهو صب بمحیاه انتشا، قصیده از قطب‌الدین معارضا لابن مطروح با این مطلع: ص ۱۱۹-۱۲۰٫ الا حل الله سیف المقل/ فکم ذا اصاب و کم ذاقتل، از شریف رضی و ابیاتی از جابر الکاظمی که در هنگام خداحافظی از نواب اردشیر خوانده است. ص ۱۲۰-۱۲۱٫ اشعاری از ابن المقرب و دیگران ص ۱۲۱٫ ابیات و قطعات گوناگون در بحرهای مختلف از چند شاعر که اسمشان یاد نشده. ص ۱۲۲٫ قصایدی از: صاحب بن عباد در مدح حضرت علی (ع) ص ۱۲۳٫ ابن الخیاط الشاعر، ص ۱۲۳-۱۲۴٫ قطعاتی از: ابواسحق ابراهیم الغزی. القاضی الارجانی، ص ۱۲۴٫ قطعاتی از القاضی الارجانی. ابوفراس الحمدانی، ابوتمام الطائی، ص ۱۲۵٫ اشعاری از خنساء. لیلی الاخیلیه. و چند شاعر دیگر که اسمشان ذکر نشده ص ۱۲۶٫ ابیاتی از: ابی‌فراس حمدانی، ابی‌تمام طائی، چند شاعر دیگر، ص ۱۲۷٫ قطعات و ابیاتی از: ابن المعتز و دیگران، اشعاری از قطعه شعری از یک زن در مدح علی (ع). از ابن حجر (یا ابن نباته) در بحر خفیف و از ابن الفارض در مدح علی (ع) و شافعی در مدح آل بیت و ابن الحویزی در مدح آل بیت، ص ۱۲۹٫ قصیده‌ای از ابن العاص در مدح آل بیت با این مطلع (در بحر وافر): بآل محمد عرف الصواب/ و فی ابیاتهم نزل الکتاب
و چند بیت دیگر در مدح آل بیت (در بحر طویل)، ص ۱۳۰٫ اشعاری از: ابونراس در مدح علی بن موسی الرضا. اشعاری در تغزل از چند شاعر که اسمشان ذکر نشده است. قصیده از حموی در مدح علی (ع) با این مطلع: اقسم بالله و آیاته/ و المرء عما قال مسئول// ان علی بن ابی طالب/ علی التقی و البر مجبول
و اشعاری از ابوالصلت و ابن حیوس، ص ۱۳۲٫ اشعاری از در مدح علی (ع). بشار بن برد، ابن صلحه الصقل. احمد بن العثمان الاندلسی، تمیم بن المعز العبیدی، ص ۱۳۳٫ اشعاری از: تمیم بن المعز العبیدی، ثابت بن قره. تقیه دختر غیث بن علی بن عبدالسلام و چند شاعر دیگر، ص ۱۳۴٫ قصیده تقیه با این مطلع: اعوامنا قد اشرفت ایامها/ و علا علی ظهر السماک خیامها
ابیاتی از: لیلی و از مجنون عامری و لیلی اخیلیه، مسلم بن عقیل در مدح علی (ع)، ص ۱۳۵٫ اشعاری از: یزید بن معاویه، ابوالسعادات. چند شاعر دیگر ص ۱۳۶٫ ابیات و قصایدی از چند شاعر که اسمشان ذکر نشده، ص ۱۳۷-۱۴۰٫ ابیاتی از: سراج وراق، ابن دقیق العید. صفی الدین حلی، چند شاعر دیگر، ص ۱۴۱٫ ابیاتی از: متنبی، شمس‌الدین الحکیم بن دانیال. ابن الفارض، چند شاعر دیگر، ص ۱۴۲٫ ابیاتی از: ابونراس. خدیجه زوجه النبی (س) فی مدحه (ص) چند بیت و دو بیت از چند شاعر دیگر، ص ۱۴۳٫ ابیاتی و قطعاتی از چند قطعه در تغزل و در وصف طبیعت، و از المستعین بالله بن الحکم الاموی، حارث بن خالد، ص ۱۴۴-۱۴۵٫ از ابوعبدالله محمد بن سلطان الغالب بالله پادشاه اندلس. و هارون الرشید، شافعی در مدح علی (ع). ملا کاظم الازری البغدادی، ص ۱۴۵-۱۴۶٫ ص ۱۴۶-۱۷۹ حکایات و ابیاتی و قصایدی است به نظم و نثر در ادب و تغزل و در صناعات شعری از گویندگان شناخته و از چند شاعر و نویسنده که اسمشان برده نشده و از آن جمله اشعاری از: دعبل خزاعی، ابو نراس، سید رضی، سید علی خان، ابونراس الحکمی، منصور الفقیه، امرء القیس، بحتری، تقی‌الدین بن هشام، حسام‌الدین الحاجری، شیخ سرور، شهاب تلعفری و شهاب محمود بدیع، ابن الخلیفه، زهید بن ابی‌سلمی، شیخ بدرالدین المنشی، ابن الجهم، صفی‌الدین الحلی، ابوالعلاء المعری، ابونراس، ابوالعلاء المعری، ابوجعفر الخلیفه، ابوعبدالله الشاعر، ابن درید البغدادی، ابن الاصبع، بختری، ادیب محمد بن غانم، ابن‌سینا، احمد الکاتب، احمد البیضاوی، ابی‌العلاء المعری، الامیر العاصمی، ابراهیم الصولی کاتب المامون. کمال‌الدین بن نبیه، ابن الرومی، خلیع شاعر، ابوالحسن بصری، عمر بن الهرندی، یزید بن معاویه، ابوالنصر محمد، ابن خلیل، محمد بن کمیل. سید اسماعیل، شیخ احمد جوهری، عبدالطاهر، سلیمان بن عبدالملک، طاهر عابی، صاحب بن عباد، عمر مطواعی، اسحاق صابی، منصور بن کیغلغ، و او دمشقی، ابوحفص ذوالکفایتین، ابوفتح بن قادوس، معتمد بن عباد صاحب اشبیلیه، ابوالحسن طباطباء علوی، صفی حلی، ابن رشیق، ابن وکیع، ابن سناء الملک، زیاد اعجمی، تنوخی، ابوذویب هذلی، ابن قلاقس، علی بن بسام، علی بن خلیل، ابن نباته سعدی، ابوالحسن بصری. ولید محمد بن یحیی بن حزم، ابوکثیر، ابوبکر خوارزمی نمیری، محمد بن وهیب، محمد بن شمس الخلافه، ابن سکره، عبدالرحمان بن محمد الواسطی، بحتری، ابوالفتح بکتمری، بستی، ابوالفضل، ابن جابر، ابن اشرف مازدینی، ابن جابر اندلسی، ابن عفیف باخرزی، صنوبری، صلاح‌الدین صفدی، ابن النقیب، مسلم بن ولید، ابن رشیق، تهامی، ملک اشرف شاه ارمن، عبدالله بن قائله البستی، ابن اللبانه، سراج وراق، ابن معتز قیروانی، ابوجعفر اندلسی، ابن خلاد، عدی بن رقاع عاملی؛ ابوجعفر غرناطی، شرف‌الدین حلاوی، صلاح صفدی، ابن القیروانی، مسلم بن ولید، ابواسحاق منقری، ابن فارض، نصر بن احمد جزائری، ابوفراس، صدرالدین العاملی، ابن مطروح شهید، حاج یوسف ازری، ارجانی، عبدان اصفهانی، ابن جحد الاموی، دیک الجن، ابن درید، ابوعثمان خالدی، ابوالنبیه، عزالدین بن عبدالرزاق، صدرالدین عاملی (مکرر)، عماره بن عقیل، مهیار دیلمی، ابومحمد خطیب ملقب به سیبویه، ابوالصلت در مدح ابن ذی یزن، شهاب محمود، امیه بن ابی الصلت، ابوالعتاهبه، جمال‌الدین صوفی، ابوالحسن احمد بن مومل، مالک بن مرحل اندلسی، ابوجعفر اندلسی، ابوالفرج ببغاء، ابن احمد الصقلی، ابن عبد ربه، ابو خلف عکری، ابومحمد شافعی، ابن هفان، ابن الساعاتی، عماد بن دبوقا، نجم‌الدین بارزی، حسین بن مطیر اسدی، ابی‌فتح بستی، سری رفاء، شمس تلمسانی، ابوالحسن الغضیب الملحی، دعبل خزاعی، بدر بن لولو ذهبی، ابن حیوس، ابن رومی، یعقوب نیشابوری ادیب، امیر سلیمانی، جابر اندلسی، ابومحمد خوارزمی، ابن حجاج، حیوس، شمس‌الدین بن صانع، ابراهیم عزی، ابن یوسف یعقوب بن صابر، عباس بن احنف، ابوبکر یحیی بن تقی اندلسی، مسلم، ابن سیاره، ابودلف، ابن العدوی، سهل بن مرزبانی، قاضی تنوخی، ابوالعباس احمد نصیبی وزیر، ابراهیم بن عباس صولی، ابوالفرج بیغا، ابن معتز، واو دمشقی، ابوالحسن کرخی، قیلونی کاتب، ابن فضل، شهاب تلعفری، ابن ادریس یمانی عبدری، ابو عثمان خالدی، حلف بن عزیز نحوی، شهاب احمد بن بنت الاعز، محمد بن وهیب حمیری، ابن الخیمی، وجیه‌الدوله، قاضی مجدالدین عبدالطاهر، سلیمان، ابن حجله، ابن یغمور، ابوزهیر مهلهل بن نصر بن حمدان، بهاء زهیر، ابن مطروح، ابن التلمیذ، لیلی بنت طریف الشیبانی، بشار، جمییل بثینه، عمر بن ابی‌ربیعه، زنی از بنو کلاب، امیر تمیم، نیب علی بن جیله، حسان مولوی معنوی، فرزدق، بحتری، مجنون العامری، جابر کاظمی، جریر، مروان بن ابی‌حفصه، تاج الملک بوری بن شادی، حسام‌الدین الحاجری، مسکین دارمی، ابوحامد غزالی، کاظم ازدی، جحظه برمکی، ابوالقاسم بن حسن کاتبی، صاحب بن عباد، قاضی منصور هروی، ابن ابی‌الاصبع، تقی‌الدین عمر صاحب حماه، ابوالعتاهیه، زهیر مصری، اسعد بن ابی ملیح، تمیم بن معز بن منصور قائم، ابوجویر بن عمر امیر قراقوش (نقل از دمیه القصر باخرزی)، تمیم بن معز، امیه بن ابی صلت، صرور شاعر، قاضی ابوالقاسم هبه الله مصری، یاقوت مستعصمی، ابو عبدالرحمان محمد بن عبدالله قرشی اموی معروف به عتبی،
ابوسعید احمد بن سبب خوارزمی، شریف رضی، ابوبکر بن زهر اندلسی اشیلی، ذوالنون مصری، ابوالجوابر واسطی، مهلبی وزیر، خطیب حصکفی، یحیی بن نزار منجی، یحیی بن اکثم، قطعه‌ای از مامون عباسی (درباره یحیی بن اکثم چون او را در حال ملاعبه و شوخی با غلام زیبای خود دید)، ابونراس
ابوحکیمه راشد بن اسحاق بن راشد کاتب، زیدون المخزونی. ابوعمر قسطی، نفیس احمد لحمی، قاضی ارجانی. ابراهیم بن علی بن یوسف شیرازی فیروزآبادی، جمال‌الدین ابواسحاق، عبدالحکم مصری، ابراهیم بن نصر موصلی، ابواسحاق ابراهیم غزی، ابوالطمحان قینی، احمد قرطبی، نامی، اخطل، ابن تسام، ابوشراعه، علی بن محمد، عین القضاه، ان حمامه، بدیع الزمان همدانی، ابوفتح بستی، ابراهیم العزی، محمد بن یزید، مجد مودب، مسعود، ابومحمد خازن، ابن مطروح مصری، ابومحمد خازز. ابوالمحاسن شعری، رفیع‌الدین لبنانی، ص ۲۹۱٫
شرح قصیده بانت سعاد/ کعب بن زهیر صحابی، ص ۳۱۴-۳۴۱٫
تخمیس بانت سعاد، ص ۳۴۱-۳۴۹٫
شرح لامیه العرب، ص ۳۵۰-۳۶۶٫
شرح لامیه العجم، ص ۳۶۷-۳۸۰٫
سبعه علویه، ص ۳۹۲-۴۱۱٫
حبسیه، ص ۴۱۰-۴۱۷٫
معلقات سبع، ص ۴۱۷-۴۴۵٫
لوامع، ص ۵۵۳-۵۹۲٫
ترسل و انشاء منظوم، ص ۵۹۲-۶۱۳٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱پشت برگ اول یادداشتی است حاکی از اینکه بهاءالدوله این جنگ را برای کتابخانه خود گردآوری کرده. در وسط دفتر برگ‌های سفید به تکرار دیده می‌شود و همچنین در پایان دفتر پنج برگ سفید و اضافی است (که در شماره گذاری صفحات به حساب نیامده).
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: در زیر یادداشت مهری چهارگوش و بزرگ است که نقش آنها «بهاءالدوله» است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد پنجم، صفحه ۴۳۱۸-۴۳۳۳٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: گردآوری بهاءالدوله و تنها در دو جا چند سطر مطلب فارسی دارد و بیشتر شعر است. اینک مطالب:
صحافی شده در این جلد: قصیده عینیه/ سید اسماعیل حمیری، ص ۲۹۶٫
تاریخ: ۲۰۱۳۰۷۰۹
محل و شماره بازیابی: ۱۷۴۳۳۱

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

312

حجم (مگ)

47

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟