0

دیوان ظهیر فاریابی (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

دیوان(منوچهری.)

شماره بازیابی: ۲۶۸۱/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭۱۰-۳۳۸۷۵‬‬
زبان اثر: فارسی
سر شناسه: م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍وص‌، -۴۳۲ق‌.
عنوان و نام پدیدآور: دیوان/ منوچهری.
تاریخ کتابت: ۱۲۶۰و ۱۲۸۶ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱پ – ۱۱۷پ.
قطع: ‮‭۱۲/۵‬*‭۲۱‬سم. ‭۱۱۸‬گ. ‭۲۰‬و ‭۲۱‬س. اندازه نوشته ۸*‭۱۵‬سم.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱در تذکره‌های شعرا هر یک لختی از احوال و اقوال حکیم منوچهری نوشته‌اند…
۲ز تیغ و ز کینت حزین شد عدو / ز داشاد تو شاد گردد ولی.
نوع کاغذ:فرنگی.
تزئینات جلد:تیماج قرمز.
۱نسخه مقابله و تصحیح شده است.
یک قصیده و چهار قطعه از فرخی (گ ۷۷پ – ۷۹ر) نیز آمده.
وضعیت استنساخ نسخه: این مجموعه برای صبوری شاعر به خط اشخاص مختلف نوشته شده است (حاشیه ص۴۴).
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:مختلف.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۲لغات مشکل این قسمت از روی برهان قاطع در حاشیه شرح شده.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد چهارم، صفحه ۳۴۴۰٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: شامل مقدمه نثر در شرح حال منوچهری، قصاید و مسمط‌ها و قطعات و به طوری که گردآورنده و کاتب در مقدمه می‌نویسد از روی چندین دیوان و اشعاری که در تذکره‌ها آمده آن را نوشته است.
صحافی شده در این جلد: دیوان ظهیر فاریابی، گ ۷۹پ – ۱۱۸ر.
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر فارسی – قرن۵ ق
تاریخ: ۲۰۱۳۱۱۱۱
محل و شماره بازیابی: ۱۷۴۵۹۹

دیوان ظهیر فاریابی

شماره بازیابی: ۲۶۸۱/۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭۱۰-۳۳۸۷۶‬‬
زبان اثر: فارسی
سر شناسه: ظه‍ی‍ر ف‍اری‍اب‍ی‌، طاه‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، -۵۹۸ق‌.
عنوان و نام پدیدآور: دیوان ظهیر فاریابی
تاریخ کتابت: ۱۲۶۰و ۱۲۸۶ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۷۹پ – ۱۱۸ر.
قطع: ‮‭۱۲/۵‬*‭۲۱‬سم. ‭۱۱۸‬گ. ‭۲۰‬و ‭۲۱‬س. اندازه نوشته ۸*‭۱۵‬سم.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱سپیده‌دم که شدم محرم سرای سرور / شنیدم آیت تو بو الی الله از لب حور
۲نثار جود تو گسترده باد کرد جهان / چنان کجا صلوات ز تو باشد و آل.
نوع کاغذ:فرنگی.
تزئینات جلد:تیماج قرمز.
وضعیت استنساخ نسخه: این مجموعه برای صبوری شاعر به خط اشخاص مختلف نوشته شده است (حاشیه ص۴۴).
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:مختلف.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱دو غزل از شمس تبریزی و چند سطری از نفایس الفنون میرزای مشتری پشت صفحه اول و اشعار پراکنده و طرز تقویم الماس پایان نسخه.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد چهارم، صفحه ۳۴۴۱٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: شامل قصاید، ۱۶۰۰ بیت.
صحافی شده با: دیوان/ منوچهری۴۹۷۶۵۷
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر فارسی – قرن۶ ق
تاریخ: ۲۰۱۳۱۱۱۱
محل و شماره بازیابی: ۱۷۴۵۹۹

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

121

حجم (مگ)

18

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟