0

رساله ای در موسیقی (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

موسیقی (از: مولفی ناشناخته.)

شماره بازیابی: ۹۹۵۷/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۲۸۵
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: موسیقی [ نسخه خطی]/ از: مولفی ناشناخته.
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: دوشنبه ۳ رجب ۱۲۵۹ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱پ – ۱۵پ
قطع: ؛‏‫۱۴*۲۰ سم. ۱۲۰گ. ۱۸س.
یادداشتهای کلی: تالیف این اثر در ۱۲۵۵ق. صورت انجام پذیرفته.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱بسمله. بدانکه مخترع فن موسیقی فیثاغورث حکیم است و این فن از میان فنون حکمت باو منصوب است و او دوازده مقام را پیدا کرده…
۲… رجوع به همایون و تمام می‌کند دستگاه زابل درآمد زابل می‌کند.
تزئینات متن:عناوین شنگرف.
رکابه نویسی:دارد.
تزئینات جلد:تیماج سرخ.
تاریخ صفویه، گ ۷۱ر – ۸۵پ.
تاریخ فرشته = گلشن ابراهیمی…/ محمدقاسم هندوشاه استرآبادی، گ ۸۷پ – ۱۱۷پ.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۵۰٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: رساله‌ای است در فن موسیقی در چند فصل.
صحافی شده در این جلد: توزک تیموری/ منسوب به امیرتیمور گورکانی، گ ۱۷ر – ۷۰ر.
محل و شماره بازیابی: ۱۸۸۰۲۷

 

شماره بازیابی: ۹۹۵۷/۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۲۸۶
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: توزک تیموری [ نسخه خطی]/ منسوب به: امیرتیمور گورکانی؛ مترجم ابوطالب تربتی.
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: دوشنبه ۳ رجب ۱۲۵۹ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱۷ر – ۷۰ر
قطع: ؛‏‫۱۴*۲۰ سم. ۱۲۰گ. ۱۸س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:آغاز برابر با نسخه ش ۷۰۶۵ مجلس.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق.
تزئینات متن:عناوین شنگرف.
رکابه نویسی:دارد.
تزئینات جلد:تیماج سرخ.
نک: مجلس، ش ۷۰۶۵: فهرستواره کتاب‌های فارسی، ۱/ ۶۰۱ و ۶/ ۴۰۷٫
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۵۰٫
صحافی شده با: موسیقی/۷۷۰۵۵۸
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): اخلاق
محل و شماره بازیابی: ۱۸۸۰۲۷

 

شماره بازیابی: ۹۹۵۷/۳
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۲۸۷
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: تاریخ صفویه [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: دوشنبه ۳ رجب ۱۲۵۹ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۷۱ر – ۸۵پ
قطع: ؛‏‫۱۴*۲۰ سم. ۱۲۰گ. ۱۸س.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق.
تزئینات متن:عناوین شنگرف.
رکابه نویسی:دارد.
تزئینات جلد:تیماج سرخ.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۵۰٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: مختصری است در تاریخ صفویه از شاه صفی ابن سام میرزا ابن شاه عباس تا سال ۱۱۳۴ق.
صحافی شده با: موسیقی/۷۷۰۵۵۸
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): تاریخ
محل و شماره بازیابی: ۱۸۸۰۲۷

 

 

شماره بازیابی: ۹۹۵۷/۴
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۲۸۸
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: تاریخ فرشته = گلشن ابراهیمی، بخشی از… [ نسخه خطی]/ از: محمد قاسم هندوشاه استرآبادی
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: دوشنبه ۳ رجب ۱۲۵۹ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۸۷پ – ۱۱۷پ
قطع: ؛‏‫۱۴*۲۰ سم. ۱۲۰گ. ۱۸س.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق.
تزئینات متن:عناوین شنگرف.
رکابه نویسی:دارد.
تزئینات جلد:تیماج سرخ.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۵۰٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: مختصری است در تاریخ صفویه از شاه صفی ابن سام میرزا ابن شاه عباس تا سال ۱۱۳۴ق.
صحافی شده با: موسیقی/۷۷۰۵۵۸
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): تاریخ
محل و شماره بازیابی: ۱۸۸۰۲۷

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

136

حجم (مگ)

21

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟