0

شرح رباعی ابوسعید ابوالخیر (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

شرح رباعی ابوسعید ابوالخیر

شماره بازیابی: ۸۷۹۳/۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۶۳۳‬
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: تبصره المبتدی و تذکره المنتهی [ نسخه خطی]/ از: صدرالدین محمد بن اسحاق قونوی
کاتب: : کاتب: صنیع الله
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: ربیع الاخر ۱۰۶۹ق.
نام خاص و کمیت اثر: ۴۱ر – ۶۰پ
قطع: ؛‏‫۱۵*۲۱سم. ۲۱۵گ. سطرها مختلف.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:آغاز افتاده: را ببینند و برخوردار شوند اکنون پا بر قصر بلندم دست ایشان بدان جمال نرسید پس در زیر قصر صورتها ساخت و در دیوارها و در بر صورتی آیینه نشاند و خود بر منظره نشست… .
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: تزئینات متن:عناوین به قرمز.
نوع خط:نسخ.
تزئینات جلد:تیماج عنابی ضربی ترنج‌دار.
۲در حاشیه رساله‌ها مطالب مفصلی متناسب با موضوع مقالات به ترکی آمده است.
ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۶۸٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱نسخه بسیار مغلوط است؛ برخی از لغات به ترکی ترجمه شده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: مرعشی، ۲۳/ ۲۴۸؛ کشف الظنون، ۱/ ۳۳۷ – ۳۳۸؛ فهرستواره، ۷/ ۱۷۰ – ۱۷۱؛ سپهسالار، ۳/ ۳۱۱؛ مجلس، ش ۶۴۹٫
صحافی شده با: جواب مسائل عبدالله بن سلام اسرائیلی۷۱۴۶۸۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): عرفان
تاریخ: ۲۰۱۴۰۱۲۲
محل و شماره بازیابی: ۱۱۷۸۱۱

 

شماره بازیابی: ۸۷۹۳/۳
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۶۳۴‬
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: شرح رباعی ابوسعید ابوالخیر [ نسخه خطی]
کاتب: : کاتب: صنیع الله
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: ربیع الاخر ۱۰۶۹ق.
نام خاص و کمیت اثر: ۶۰پ – ۶۳ر
قطع: ؛‏‫۱۵*۲۱سم. ۲۱۵گ. سطرها مختلف.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱دی بر سر گور… المعنی آنکه گفت دی بر سر گور ذله غارت کردم غرض از دی خطاب متکلم است تنبیه ماضیه و از گور جسم و جسد ایشان را گویند… .
۲جزئی که وجود او به خود نیست مستیش نهادن از خرد نیست
نوع خط:نسخ.
تزئینات جلد:تیماج عنابی ضربی ترنج‌دار.
۲در حاشیه رساله‌ها مطالب مفصلی متناسب با موضوع مقالات به ترکی آمده است.
ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۶۸٫
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: تزئینات متن:عناوین به قرمز.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱نسخه بسیار مغلوط است؛ برخی از لغات به ترکی ترجمه شده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: منزوی، ۲/ ۱۲۳۶؛ مجلس، ش ۵/ ۱۳۱۶۵، ۳۵/۳۳۲۱، ۴۱/۳۳۲۱، ۲۸/۵۱۱ طباطبایی، ۲۹/۵۱۱ طباطبایی؛ فهرستواره، ۷/ ۵۵۸ – ۵۵۹٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: شرح این رباعی از قاسم انوار و اسیری و لاهیجی و عبدالرحمن جامی و شیخ بهائی و محمد مومن تنکابنی در دست است.
صحافی شده با: جواب مسائل عبدالله بن سلام اسرائیلی۷۱۴۶۸۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): عرفان
تاریخ: ۲۰۱۴۰۱۲۲
محل و شماره بازیابی: ۱۱۷۸۱۱

 

شماره بازیابی: ۸۷۹۳/۴
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۶۳۵‬
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: شرح داستان چهار برادر [ نسخه خطی]
کاتب: : کاتب: صنیع الله
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: ربیع الاخر ۱۰۶۹ق.
نام خاص و کمیت اثر: ۶۳پ – ۷۴ر
قطع: ؛‏‫۱۵*۲۱سم. ۲۱۵گ. سطرها مختلف.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱الحمد لله رب العالمین… آغاز معما گفته بودند که ما چهار برادر بودیم از نه ده یکی برهنه بود و سه جامه نداشت و آن برادر برهنه دو سه زر در آستین داشت… .
۱آغاز جواب: ایها الاخوان آنچه گفت ما چهار برادر بودیم از نه ده اعلم العقل و الهیولا و النفس و الطبع یعنی ما چهار نور بودیم اول روح نامیه نباتی… .
۲و در روضه نشستیم و بیتی مسافرانه گفتیم: شاه ما را به عشق می‌سازد اهبطوا را بار حق درماند
نوع خط:نسخ.
تزئینات جلد:تیماج عنابی ضربی ترنج‌دار.
۲در حاشیه رساله‌ها مطالب مفصلی متناسب با موضوع مقالات به ترکی آمده است.
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: مولف اثر ناشناخته است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: تزئینات متن:عناوین به قرمز.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱نسخه بسیار مغلوط است؛ برخی از لغات به ترکی ترجمه شده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۶۹٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: شرح داستان معماگونه‌ای است که از هندوستان آمده و برخی به شرح آن پرداخته‌اند نظیر محمدمومن طبیب تنکابنی (مجلس، ش ۷/ ۳۳۶۴). در پایان نسخه حاضر از سید عزت نامی دانسته شده است.
صحافی شده با: جواب مسائل عبدالله بن سلام اسرائیلی۷۱۴۶۸۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): معما
تاریخ: ۲۰۱۴۰۱۲۲
محل و شماره بازیابی: ۱۱۷۸۱۱

 

شماره بازیابی: ۸۷۹۳/۵
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۶۳۶‬
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: وجود [ نسخه خطی]: مراتب وجود/ از: میر سید شریف علی بن محمد گرگانی
نام خاص و کمیت اثر: ۷۴ر – ۸۶پ
قطع: ؛‏‫۱۵*۲۱سم. ۲۱۵گ. سطرها مختلف.‬
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: تزئینات متن:عناوین به قرمز.
نوع خط:نسخ.
تزئینات جلد:تیماج عنابی ضربی ترنج‌دار.
۲در حاشیه رساله‌ها مطالب مفصلی متناسب با موضوع مقالات به ترکی آمده است.
ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۶۹٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱نسخه بسیار مغلوط است؛ برخی از لغات به ترکی ترجمه شده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: دانشگاه، ۳/ ۵۱۳ – ۵۱۵؛ ملی، ۱/ ۲۲۷؛ مرعشی، ۳/ ۷۰؛ ملک، ۷/ ۴۷۱؛ مجلس،ش ۵۰۹۰، ۴۳/۱۸۲۲، ۵/۹۳۳ طباطبایی.
صحافی شده با: جواب مسائل عبدالله بن سلام اسرائیلی۷۱۴۶۸۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): فلسفه
تاریخ: ۲۰۱۴۰۱۲۲
محل و شماره بازیابی: ۱۱۷۸۱۱

 

شماره بازیابی: ۸۷۹۳/۶
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۶۳۷‬
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: دستور معما [ نسخه خطی]
نام خاص و کمیت اثر: ۸۷ر – ۹۴ر
قطع: ؛‏‫۱۵*۲۱سم. ۲۱۵گ. سطرها مختلف.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱الحمد لله رب العالمین… اما بعد بدانکه این مختصری است در فن معما مشتمل بر مقدمه و خاتمه اما مقدمه بدانکه معما آن است که شعری گفته شود فصیح… .
۲… و از حیف لب گزید صورت طلعت خیاط چو تاب اندازد نفی سوزن که فولاد بود بگدازد.
نوع خط:نسخ.
تزئینات جلد:تیماج عنابی ضربی ترنج‌دار.
۲در حاشیه رساله‌ها مطالب مفصلی متناسب با موضوع مقالات به ترکی آمده است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: تزئینات متن:عناوین به قرمز.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱نسخه بسیار مغلوط است؛ برخی از لغات به ترکی ترجمه شده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۶۹٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: در فن معما در یک مقدمه و ۱۲ اصل و یک خاتمه.
صحافی شده با: جواب مسائل عبدالله بن سلام اسرائیلی۷۱۴۶۸۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): معما
تاریخ: ۲۰۰۹۰۹۱۶
محل و شماره بازیابی: ۱۱۷۸۱۱

 

شماره بازیابی: ۸۷۹۳/۷
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۶۳۸‬
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: تفسیر حدیث تخمیر و طینت آدم [ نسخه خطی]
نام خاص و کمیت اثر: ۹۴ر – ۹۶پ
قطع: ؛‏‫۱۵*۲۱سم. ۲۱۵گ. سطرها مختلف.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱قال الله تبارک و تعالی و تقدس خمرت و طینت آدم بیدی اربعین صباحا ای درویش بدانکه غرض از ذکر تخمیر طینت آدم بدین فرمودند مقصود آنست که به دین و ارادتست… .
۲چون خلقت او به چل صبا گشت تمام/ پیوست هم اسم و هم مسما با هم والسلام
نوع خط:نسخ.
تزئینات جلد:تیماج عنابی ضربی ترنج‌دار.
۲در حاشیه رساله‌ها مطالب مفصلی متناسب با موضوع مقالات به ترکی آمده است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: تزئینات متن:عناوین به قرمز.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱نسخه بسیار مغلوط است؛ برخی از لغات به ترکی ترجمه شده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۶۹٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: رساله عرفانی مختصری است در چگونگی تخمیر طینت آدم، رساله‌ای عربی در نشریه نسخه‌های خطی ۹/ ۱۶۸ معرفی شده که غیر از رساله حاضر است.
صحافی شده با: جواب مسائل عبدالله بن سلام اسرائیلی۷۱۴۶۸۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): عرفان
تاریخ: ۲۰۱۰۰۲۲۷
محل و شماره بازیابی: ۱۱۷۸۱۱

 

شماره بازیابی: ۸۷۹۳/۸
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۶۳۹‬
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: جام جهان نما [ نسخه خطی]
کاتب: : کاتب: صنیع الله
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: ۸ جمادی الاخره ۱۰۶۹ق.
نام خاص و کمیت اثر: ۹۷ر – ۱۱۶پ
قطع: ؛‏‫۱۵*۲۱سم. ۲۱۵گ. سطرها مختلف.‬
یادداشتهای کلی: این رساله به قطب‌الدین محمد حسینی تبریزی شیرازی (مجلس، ۱/۴۸۸۹) و شمس‌الدین محمد مغربی (مجلس،ش ۲/۳۲۹ فیروز، ۱/۴۹۱۶؛ مرعشی، ۱/ ۶۶؛ مرکز احیاء، ۶/ ۱۶؛ سپهسالار، ۴/ ۱ – ۳) و محمد بن عزالدین بن عادل بن یوسف (ملی، ۱/ ۲۲۷ – ۲۲۹) نسبت داده شده است.
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: مولف اثر ناشناخته است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: تزئینات متن:عناوین به قرمز.
نوع خط:نسخ.
تزئینات جلد:تیماج عنابی ضربی ترنج‌دار.
۲در حاشیه رساله‌ها مطالب مفصلی متناسب با موضوع مقالات به ترکی آمده است.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱نسخه بسیار مغلوط است؛ برخی از لغات به ترکی ترجمه شده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۶۹٫
صحافی شده با: جواب مسائل عبدالله بن سلام اسرائیلی۷۱۴۶۸۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): فلسفه
تاریخ: ۲۰۱۴۰۱۲۲
محل و شماره بازیابی: ۱۱۷۸۱۱

 

شماره بازیابی: ۸۷۹۳/۹
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۶۴۰‬
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: المبدا و المعاد [ نسخه خطی]/ از: شیخ عزیز بن محمد نسفی نخشبی
کاتب: : کاتب: صنیع الله
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: رجب ۱۰۶۹ق.
نام خاص و کمیت اثر: ۱۱۷ر – ۲۰۰پ
قطع: ؛‏‫۱۵*۲۱سم. ۲۱۵گ. سطرها مختلف.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:«معلوم است از جهت آنکه این سیزده مرتبه خلقتی‌اند نه کسبی و در خلق خدای تبدیل نیست دین حنیف و دین متم این است… .
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: تزئینات متن:عناوین به قرمز.
نوع خط:نسخ.
تزئینات جلد:تیماج عنابی ضربی ترنج‌دار.
۲در حاشیه رساله‌ها مطالب مفصلی متناسب با موضوع مقالات به ترکی آمده است.
ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۶۹ – ۲۷۰٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱نسخه بسیار مغلوط است؛ برخی از لغات به ترکی ترجمه شده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: سپهسالار، ۵/ ۴۹۶؛ دانشگاه، ۳/ ۴۹۹ و ۱۴/ ۳۵۹۶؛ مشار فارسی، ۴/ ۴۴۸۹؛ ذریعه، ۱۹/ ۵؛ فهرستواره، ۶/ ۲۲۳ – ۲۲۴٫
صحافی شده با: جواب مسائل عبدالله بن سلام اسرائیلی۷۱۴۶۸۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): فلسفه
تاریخ: ۲۰۰۹۰۹۱۶
محل و شماره بازیابی: ۱۱۷۸۱۱

 

شماره بازیابی: ۸۷۹۳/۱۰
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۶۴۱‬
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: خداشناسی [ نسخه خطی]: معرفت خدای‌شناسی/ از: صدرالدین محمد بن اسحاق قونوی
نام خاص و کمیت اثر: ۲۰۱ر – ۲۰۸پ
قطع: ؛‏‫۱۵*۲۱سم. ۲۱۵گ. سطرها مختلف.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱الحمد لله رب العالمین… اما بعد چنین گوید… که جماعت درویشان کثرهم الله از این بیچاره درخواست کردند که می‌باید که در معرفت خدای شناسی چیست که جمله اهل عالم این دعوی می‌کنند… .
۲… جهد آن کن که راست شوی و راست گفتار و راست کردار گردی که نجات نیست الا در راستی.
نوع خط:نسخ.
تزئینات جلد:تیماج عنابی ضربی ترنج‌دار.
۲در حاشیه رساله‌ها مطالب مفصلی متناسب با موضوع مقالات به ترکی آمده است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: تزئینات متن:عناوین به قرمز.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱نسخه بسیار مغلوط است؛ برخی از لغات به ترکی ترجمه شده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۷۰٫
صحافی شده با: جواب مسائل عبدالله بن سلام اسرائیلی۷۱۴۶۸۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): عرفان
تاریخ: ۲۰۰۹۰۹۱۶
محل و شماره بازیابی: ۱۱۷۸۱۱

 

شماره بازیابی: ۸۷۹۳/۱۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۶۴۲‬
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: عشق [ نسخه خطی]: مراتب عشق/ از: شیخ عزیز بن محمد نسفی نخشبی
نام خاص و کمیت اثر: ۲۰۹ر – ۲۱۵پ
قطع: ؛‏‫۱۵*۲۱سم. ۲۱۵گ. سطرها مختلف.‬
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: تزئینات متن:عناوین به قرمز.
نوع خط:نسخ.
تزئینات جلد:تیماج عنابی ضربی ترنج‌دار.
۲در حاشیه رساله‌ها مطالب مفصلی متناسب با موضوع مقالات به ترکی آمده است.
ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۷۰٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱نسخه بسیار مغلوط است؛ برخی از لغات به ترکی ترجمه شده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: مرعشی، ۲۱/ ۱۸؛ ملک، ۷/ ۱۶۷؛ خطی دائره المعارف، ۱/ ۱۷۵؛ مشترک، ۳/ ۱۶۹۴؛ منزوی، ۲/ ۱۲۸۱٫
صحافی شده با: جواب مسائل عبدالله بن سلام اسرائیلی۷۱۴۶۸۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): عرفان
تاریخ: ۲۰۰۹۰۹۱۶
محل و شماره بازیابی: ۱۱۷۸۱۱

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

218

حجم (مگ)

47

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟