0

مجموعه منظومات حماسی دینی و باستانی (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

جنگ‌نامه امیرالمومنین با طال مغربی

شماره بازیابی: ۹۹۵۱/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۲۶۷
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: جنگ‌نامه امیرالمومنین با طال مغربی [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱ر – ۷ر
قطع: ؛‏‫۱۷*۲۱/۵ سم. ۱۱۸گ. ۱۵س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:آغاز افتاده: … خدایی که جان جهان آفرید/ ز خلق جهان مصطفی (برگزید)…
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق نازیبا.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۴۷٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: جنگی است شامل چند منظومه حماسی و دینی.
صحافی شده با: منظومه‌های حماسی و دینی/۷۷۰۳۵۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۳۱
محل و شماره بازیابی: ۱۸۷۴۱۶

 

شماره بازیابی: ۹۹۵۱/۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۲۶۸
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: جنگ‌نامه کوهزاد با رستم [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۸ر – ۲۰پ
قطع: ؛‏‫۱۷*۲۱/۵ سم. ۱۱۸گ. ۱۵س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:چنین گفت راوی تازی نژاد/ که چون رستم از پاک مادر بزاد…
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق نازیبا.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۴۷٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: جنگی است شامل چند منظومه حماسی و دینی.
صحافی شده با: منظومه‌های حماسی و دینی/۷۷۰۳۵۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۳۱
محل و شماره بازیابی: ۱۸۷۴۱۶

 

شماره بازیابی: ۹۹۵۱/۳
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۲۶۹
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: بهمن و فرامرز [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۲۱ر – ۲۸پ
قطع: ؛‏‫۱۷*۲۱/۵ سم. ۱۱۸گ. ۱۵س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:بنام خدایی که جز آن خدا/ پرستیدن کس نباشد روا…
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق نازیبا.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۴۷٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: جنگی است شامل چند منظومه حماسی و دینی.
صحافی شده با: منظومه‌های حماسی و دینی/۷۷۰۳۵۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۳۱
محل و شماره بازیابی: ۱۸۷۴۱۶

 

شماره بازیابی: ۹۹۵۱/۴
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۲۷۰
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: داستان امیرالمومنین و چاه بئر العلم [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۲۹ر – ۴۰پ
قطع: ؛‏‫۱۷*۲۱/۵ سم. ۱۱۸گ. ۱۵س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:بنام خداوند یزدان پاک/ نگارنده صورت از آب و خاک.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق نازیبا.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۴۷٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: جنگی است شامل چند منظومه حماسی و دینی.
صحافی شده با: منظومه‌های حماسی و دینی/۷۷۰۳۵۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۳۱
محل و شماره بازیابی: ۱۸۷۴۱۶

 

شماره بازیابی: ۹۹۵۱/۹
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۲۷۵
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: رفتن امام رضا (ع) به شهر طوس [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱۱۳ر – ۱۱۴پ
قطع: ؛‏‫۱۷*۲۱/۵ سم. ۱۱۸گ. ۱۵س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:چه این گفتنی از بهر نازک‌دلان/ شنیدند احسنت گفتند بر آن.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق نازیبا.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۴۸٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: جنگی است شامل چند منظومه حماسی و دینی.
صحافی شده با: منظومه‌های حماسی و دینی/۷۷۰۳۵۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۳۱
محل و شماره بازیابی: ۱۸۷۴۱۶

شماره بازیابی: ۹۹۵۱/۱۰
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۲۷۶
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: بردن امام حسین (ع) به آسمان [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱۱۴پ – ۱۱۵پ
قطع: ؛‏‫۱۷*۲۱/۵ سم. ۱۱۸گ. ۱۵س.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق نازیبا.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۴۸٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: جنگی است شامل چند منظومه حماسی و دینی.
صحافی شده با: منظومه‌های حماسی و دینی/۷۷۰۳۵۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۳۱
محل و شماره بازیابی: ۱۸۷۴۱۶

 

شماره بازیابی: ۹۹۵۱/۱۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۲۷۷
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: حکایت پادشاه و پیرزن [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱۱۶ر – ۱۱۷پ
قطع: ؛‏‫۱۷*۲۱/۵ سم. ۱۱۸گ. ۱۵س.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق نازیبا.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۴۸٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: جنگی است شامل چند منظومه حماسی و دینی.
صحافی شده با: منظومه‌های حماسی و دینی/۷۷۰۳۵۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۳۱
محل و شماره بازیابی:

 

شماره بازیابی: ۹۹۵۱/۱۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۲۷۸
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: حکایت مهمانداری حضرت ابراهیم با کافر بت‌پرست [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱۱۸ر – ۱۱۸پ
قطع: ؛‏‫۱۷*۲۱/۵ سم. ۱۱۸گ. ۱۵س.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق نازیبا.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۴۸٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: جنگی است شامل چند منظومه حماسی و دینی.
صحافی شده با: منظومه‌های حماسی و دینی/۷۷۰۳۵۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۳۱
محل و شماره بازیابی: ۱۸۷۴۱۶

 

شماره بازیابی: ۹۹۵۱/۵
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۲۷۱
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: جنگ‌نامه محمد حنفیه [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۴۰پ – ۵۹ر
قطع: ؛‏‫۱۷*۲۱/۵ سم. ۱۱۸گ. ۱۵س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:بسمله. داستان رفتن جناب محمد حنفیه بمحاربه در فرنگ گوید: کسانی که امروز در پرده‌اند/ ز سلمان روایت چنین کرده‌اند…
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق نازیبا.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
نک: فهرستواره کتاب‌های فارسی، ۱۰/ ۷۱۲٫
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۴۷٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: جنگی است شامل چند منظومه حماسی و دینی.
صحافی شده با: منظومه‌های حماسی و دینی/۷۷۰۳۵۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۳۱
محل و شماره بازیابی: ۱۸۷۴۱۶

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

64

حجم (مگ)

21

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟