0

 

 

مرغوب القلوب


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

مرغوب القلوب

م‍ث‍ن‍وی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ اس‍ت‌ در ده‌ ف‍ص‍ل‌ ، چاپ سنگی در ۱۱ صفحه و به خط نستعلیق ک‍ه‌ در آن‌ ب‍ع‍ض‍ی‌ آی‍ات‌ و روای‍ات‌ و گ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ع‍رف‍ا را ب‍ن‍ظم‌ ک‍ش‍ی‍ده‌ ب‍رای‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ ن‍ف‍س‌ و س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌ و ت‍ش‍وی‍ق‌ ب‍ه‌ اخ‍لاق‌ پ‍س‍ن‍دی‍ده‌. ف‍ص‍ول‌ ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ف‍ص‍ل‌ اول‌ در ب‍ی‍ان‌ ت‍وب‍ه‌ ک‍ردن‌، ف‍ص‍ل‌ دوم‌ در ب‍ی‍ان‌ روح‌، ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌ در ب‍ی‍ان‌ وض‍و، ف‍ص‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌ در ب‍ی‍ان‌ دن‍ی‍ا، ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌ در ب‍ی‍ان‌ ت‍ج‍ری‍د، ف‍ص‍ل‌ ش‍ش‍م‌ در ب‍ی‍ان‌ م‍ع‍رف‍ت‌، ف‍ص‍ل‌ ه‍ف‍ت‍م‌ در ب‍ی‍ان‌ ع‍ش‍ق‌، ف‍ص‍ل‌ ه‍ش‍ت‍م‌ در ب‍ی‍ان‌ ع‍اش‍ق‌، ف‍ص‍ل‌ ن‍ه‍م‌ و ده‍م‌ اف‍ت‍اده‌ اس‍ت .

توضیحات تکمیلی

نویسنده

شمس الدین محمد تبریزی

تعداد صفحات

11

حجم (مگ)

1.6

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟