0

معدن الانوار (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

الدره النجفیه (از: سید محمدمهدی بن مرتضی بحرالعلوم نجفی)

شماره بازیابی: ۸۶۸۷/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۲۹۳
زبان اثر: عربی
عنوان و نام پدیدآور: الدره النجفیه [ نسخه خطی]/ از: سید محمدمهدی بن مرتضی بحرالعلوم نجفی
کاتب: کاتب: محمدتقی بن محمد عامری
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: ۱۲۱۱ق. (پایان کتاب الطهاره از رساله اول)
نام خاص و کمیت اثر: ۱پ – ۶۸پ
قطع: ؛‏‫۱۰*۱۷سم. ۸۳گ. سطرها مختلف.
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: رساله دوم ظاهرا به خط مولف.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
تزئینات متن:عناوین به شنگرف و در وسط سطرها.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای ضربی ترنج دار.
ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۰۹٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱هر دو رساله تصحیح شده‌اند.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: ذریعه، ۸/ ۱۰۹؛ کشف الحجب، ۲۱۰-۲۱۱؛ التراث العربی، ۳/ ۲۲؛ مشار عربی، ۳۶۰٫
صحافی شده در این جلد: معدن الانوار/ محمدجعفر سبزواری متخلص به ساقی، ۶۹پ – ۸۳پ.
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): فقه
تاریخ: ۲۰۱۴۱۰۲۶
محل و شماره بازیابی: ۱۷۶۴۵۳

معدن الانوار (از: محمدجعفر سبزواری متخلص به ساقی)

شماره بازیابی: ۸۶۸۷/۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۲۹۴
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: معدن الانوار [ نسخه خطی]/ از: محمدجعفر سبزواری متخلص به ساقی
کاتب: کاتب: محمدتقی بن محمد عامری
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: ۱۲۱۱ق. (پایان کتاب الطهاره از رساله اول)
نام خاص و کمیت اثر: ۱پ – ۶۸پ
قطع: ؛‏‫۱۰*۱۷سم. ۸۳گ. سطرها مختلف.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱مصباح مشکاه ظلمت سرای سواد حروف و مداد کلمات حمد حکیمی است واهب العطیات که سراچه دل عباد را به انوار اسرار و مکاشفات حقایق ذات و صفات باصفا و روشن نموده…
۲بنمایی چه زمره خاصان/ داخل آن ریاض امن و امان.
تزئینات متن:عناوین به شنگرف و در وسط سطرها.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای ضربی ترنج دار.
ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۰۹٫
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: رساله دوم ظاهرا به خط مولف.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱هر دو رساله تصحیح شده‌اند.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: ذریعه، ۸/ ۱۰۹؛ کشف الحجب، ۲۱۰-۲۱۱؛ التراث العربی، ۳/ ۲۲؛ مشار عربی، ۳۶۰٫

یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: مواعظ و نصایح منظومی است که جهت فرزندش محمدعلی به رشته تحریر آورده در یک مصباح به عنوان مقدمه‌ای منثور در معانی حروف تهجی، و ۳۰ مشکوه به ترتیب حروف و یک مقیاس به عنوان خاتمه، به سال ۱۲۶۰ق. موافق با جمله «حکم مشکات معدن الانوار» به پایان رسیده است.
صحافی شده با: الدره النجفیه/ سید محمدمهدی بن مرتضی بحرالعلوم نجفی۷۱۲۴۲۸
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر
تاریخ: ۲۰۱۰۰۳۱۳
محل و شماره بازیابی: ۱۷۶۴۵۳

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

86

حجم (مگ)

15

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟