0

کیمیای باسلیقا (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

کیمیای باسلیقا

شماره بازیابی: ۳۲۸۳
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۸۹۰‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: کیمیای باسلیقا
تاریخ کتابت: ق ۱۳ق.
قطع: ‮خشتی. ‭۱۶‬*‭۲۱/۵‬سم. ‭۲۱۹‬ص. ‭۱۹‬س. ‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱بسمله، فهرست این کتاب مشتمل است بر سه جزء و جزء اول محتویست بر یک مقدمه و چهار مقاله جزء دوم مشتمل است بر دو مقاله و جزء سیم که خاتمه است متضمن است بر سه فن… .
۲… بشکنند دیگ را و بردارند برای وقت حاجت و فواید این حجر لاتعد و لاتحصی است و صحت می‌بخشاید… صفت دهن… و یغمر بماء حماض فی دن فیه خل و یدفن فی زیل رطب اربعه عشریو ما فانه ینحل قد تمت الرساله المسمی بذخیره الاسکندریه.
تزئینات متن:عناوین و فصول به شنگرف است.
نوع کاغذ:سفید فرنگی.
تزئینات جلد:تیماج بنفش ضربی.
نک: مجلس، ش ۸/ ۲۷۸۳؛ دانشگاه، ۱۲/ ۲۷۰۹ (ش ۳۷۰۶) ۱۵: (ش ۲۰۱/ ۵۰۰۵)؛ ذریعه، ۱۳۱ و ۱۵/ ۱۴۱٫
جزء اول دارای یک مقدمه و چهار مقاله.
سر مقاله یکم از جزء اول در ذکر طب کیمیای نظری و طبیعیات مشتمل بر ده فصل.
مقاله دوم. اساس طب کیمیایی دارای هشت فصل.
مقاله سوم. در کیفیت تدابیر ادویه به طریق اصل صنعت کیمیا، دارای سیزده فصل.
مقاله چهارم. در عملیات فن کیمیا (استخراج مواد و عناصر) دارای دو فصل جزء دوم دارای دو مقاله است.
مقاله اول. معالجات کلیه (شامل هشت فصل).
مقاله دوم. معالجات جزئی (شامل ۹ ی فصل).
جزء سوم از کتاب کیمیای باسلیقا – (یا خاتمه کتاب). گزیده سه فن از دوازده فن (ذخیره اسکندری است که در این فهرست آن را شناختیم) در دانشگاه یک نسخه کامل از کتاب کیمیای باسلیقا با شماره موجود است که در فهرست به نام ذخیره اسکندری شناسانده و در ذیل آن قید شده که این به جز ذخیره اسکندری معروف و منسوب به ارسطو است. منشا اشتباه فهرست‌نگار ظاهرا همین خاتمه کتاب است که شامل منقولاتی از ذخیره است و در پایان خاتمه به نام ذخیره اسکندریه آمده، نسخه‌ای دیگری نیز در دانشگاه هست (ش ۱/ ۵۰۰۵) که به نام صحیح خود معرفی شده و تنها دو مقاله از کتاب کیمیا باسلیق است و در فهرست توضیح داده نشد که این دو مقاله از کدام یک از اجزاء کتاب است.
در ذریعه کتابی به نام طب تازه کیمیایی دارای مقدمه و مقالات یاد شد و گویا همین کتاب حاضر است. و نیز به نوشته ذریعه کیمیای باسلیق، به قلم سید زین‌العابدین بن سید علی طباطبائی پزشک در بنگاله به سال ۱۱۰۰ق. به امر نواب محمدرضا خان بهادر مظفر از عربی ترجمه شده، این ترجمه با افزودن چند مسئله پزشکی مستخرج از کتب لایقینی است دارای ۳ جزء و هر چیز دارای چند مقاله.
چنان‌که ملاحظه می‌شود مشخصات این کتاب که صاحب ذریعه توصیف کرده‌اند و در کتابخانه شبر نجف نسخه‌ای از آن را دیده‌اند با کتاب حاضر منطبق است.
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: این کتاب ترجمه جدیدی است از کتاب فرالیوس.
وضعیت استنساخ نسخه: رقم کاتب از خود و تاریخ کتابت ندارد.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد پنجم، صفحه ۴۲۶۳-۴۲۶۴٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: این کتاب شامل سه جزء و هر جزء آن دارای مقالات و فصول چند است، فهرست مفصل فصل‌های اجزاء کتاب در آغاز آن آمده، و فهرست احتمالی اجزاء چنین است:
تاریخ: ۲۰۱۳۰۷۰۸
محل و شماره بازیابی: ۱۷۸۳۹۰

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

117

حجم (مگ)

18

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟