0

یوسفیه (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

یوسفیه (از: میرزا محمدهادی بن ابوالحسن شریف نایینی)

شماره بازیابی: ۸۷۲۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۴۳۸
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: یوسفیه [ نسخه خطی]/ از: میرزا محمدهادی بن ابوالحسن شریف نایینی
کاتب: : کاتب: رضا بن اسدالله.
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: یکشنبه ۲۴ ربیع الاول ۱۲۴۴ق. (پایان رساله اول).
نام خاص و کمیت اثر: ۱پ – ۶۴پ.
قطع: ؛‏‫۱۴*۲۰/۵سم. ۱۱۱گ. ۱۵س.
وضعیت استنساخ نسخه: فهرست مطالب به خط باستانی راد در بدرقه کتاب.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
تزئینات متن:عناوین به قرمز.
تزئینات نسخه:صفحات مجدول به قرمز و آبی با کمندی به مشکی، برگ اول دارای سرلوح مذهب ضعیف و کم‌کار.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای ضربی ترنج و سر ترنج دار.
ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۲۵٫
تراکیب دوازده گانه/ محمدباقر لاهیجانی متخلص به باقر، ۷۱ر – ۱۰۷ر.
دوازده بند محتشم/ سیدعلی بن احمد محتشم کاشانی، ۱۰۷پ – ۱۱۱پ.
مشخصات اثر: یادداشتهای تملک:
متن یادداشت: در برگ اول تملکی با مهر مربع «نصره الله بن اسدالله» و مهر مربع ناخوان دیگری دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: مرعشی، ۱۳/ ۵؛ دانشگاه، ۱۳/ ۳۰۵۹؛ مشار فارسی، ۵/ ۵۶۰۸؛ فهرستواره، ۱/ ۵۰۱٫
صحافی شده در این جلد: مقدمات السته/ میرزا محمدهادی بن ابوالحسن شریف نایینی، ۶۵ر – ۶۴پ.
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): داستان
محل و شماره بازیابی: ۱۷۸۹۷۳

تراکیب دوازده گانه (از: محمدباقر لاهیجانی متخلص به باقر)

شماره بازیابی: ۸۷۲۲/۳
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۴۴۰
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: تراکیب دوازده گانه [ نسخه خطی]/ از: محمدباقر لاهیجانی متخلص به باقر
کاتب: : کاتب: رضا بن اسدالله.
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: یکشنبه ۲۴ ربیع الاول ۱۲۴۴ق. (پایان رساله اول).
نام خاص و کمیت اثر: ۷۱ر – ۱۰۷ر.
قطع: ؛‏‫۱۴*۲۰/۵سم. ۱۱۱گ. ۱۵س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱چهره مه پر خراش از ناخن هجر که شد – چشم مهر آتش فشان از حسرت رخسار کیست.
۲بار خدایا به حشر در صف اهل یقین خاتمه کار ما ساز به عفوی قرین.
تزئینات متن:عناوین به قرمز.
تزئینات نسخه:صفحات مجدول به قرمز و آبی با کمندی به مشکی، برگ اول دارای سرلوح مذهب ضعیف و کم‌کار.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای ضربی ترنج و سر ترنج دار.
وضعیت استنساخ نسخه: فهرست مطالب به خط باستانی راد در بدرقه کتاب.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
مشخصات اثر: یادداشتهای تملک:
متن یادداشت: در برگ اول تملکی با مهر مربع «نصره الله بن اسدالله» و مهر مربع ناخوان دیگری دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۲۵ – ۲۲۶٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: دوازده ترکیب بند است هر یک در هفت بند که جهت مصایب سیدالشهداء (ع) سروده است.
صحافی شده با: یوسفیه/ میرزا محمدهادی بن ابوالحسن شریف نایینی۷۱۳۲۴۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر
تاریخ: ۲۰۰۹۰۹۱۴
محل و شماره بازیابی: ۱۷۸۹۷۳

دوازده بند محتشم (از: سید علی بن احمد محتشم کاشانی)

شماره بازیابی: ۸۷۲۲/۴
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۴۴۱
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: دوازده بند محتشم [ نسخه خطی]/ از: سید علی بن احمد محتشم کاشانی
کاتب: : کاتب: رضا بن اسدالله.
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: یکشنبه ۲۴ ربیع الاول ۱۲۴۴ق. (پایان رساله اول).
نام خاص و کمیت اثر: ۱۰۷پ – ۱۱۱پ.
قطع: ؛‏‫۱۴*۲۰/۵سم. ۱۱۱گ. ۱۵س.
وضعیت استنساخ نسخه: فهرست مطالب به خط باستانی راد در بدرقه کتاب.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
تزئینات متن:عناوین به قرمز.
تزئینات نسخه:صفحات مجدول به قرمز و آبی با کمندی به مشکی، برگ اول دارای سرلوح مذهب ضعیف و کم‌کار.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای ضربی ترنج و سر ترنج دار.
ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۲۶٫
مشخصات اثر: یادداشتهای تملک:
متن یادداشت: در برگ اول تملکی با مهر مربع «نصره الله بن اسدالله» و مهر مربع ناخوان دیگری دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: مشار فارسی، ۲/ ۲۱۹۸٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: داستان عالم ذر و روز الست و حاضر شدن امام حسین (ع) برای شهادت و قربانی شدن را با اشعار مناسبی از خود به رشته تحریر آورده است.
صحافی شده با: یوسفیه/ میرزا محمدهادی بن ابوالحسن شریف نایینی۷۱۳۲۴۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر
محل و شماره بازیابی: ۱۷۸۹۷۳

مقدمات السته (عالم ذر) (از: میرزا محمدهادی بن ابوالحسن شریف نایینی)

شماره بازیابی: ۸۷۲۲/۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۴۳۹
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: مقدمات السته (عالم ذر) [ نسخه خطی]/ از: میرزا محمدهادی بن ابوالحسن شریف نایینی
کاتب: : کاتب: رضا بن اسدالله.
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: یکشنبه ۲۴ ربیع الاول ۱۲۴۴ق. (پایان رساله اول).
نام خاص و کمیت اثر: ۶۵ر – ۷۱ر.
قطع: ؛‏‫۱۴*۲۰/۵سم. ۱۱۱گ. ۱۵س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱ستایش و سپاس مخصوص خداوندی است بی شبه و قیاس لا عدیل لجماله و جلاله که قدرت کامله‌اش در وجود آدم و شیطان را برابر نشانید…
۲شیطان رجیم گشت ناکام – بگرفت به جای خویش آرام.
تزئینات متن:عناوین به قرمز.
تزئینات نسخه:صفحات مجدول به قرمز و آبی با کمندی به مشکی، برگ اول دارای سرلوح مذهب ضعیف و کم‌کار.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای ضربی ترنج و سر ترنج دار.
ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۲۵٫
تاریخ
وضعیت استنساخ نسخه: فهرست مطالب به خط باستانی راد در بدرقه کتاب.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
مشخصات اثر: یادداشتهای تملک:
متن یادداشت: در برگ اول تملکی با مهر مربع «نصره الله بن اسدالله» و مهر مربع ناخوان دیگری دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: برای شرح حال مولف نک: تراجم الرجال، ۳/ ۴۱۳-۴۱۴٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: داستان عالم ذر و روز الست و حاضر شدن امام حسین (ع) برای شهادت و قربانی شدن را با اشعار مناسبی از خود به رشته تحریر آورده است.
صحافی شده با: یوسفیه/ میرزا محمدهادی بن ابوالحسن شریف نایینی۷۱۳۲۴۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): داستان
محل و شماره بازیابی: ۱۷۸۹۷۳

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

114

حجم (مگ)

18

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟