0

۵ رساله از میرزا محمد اخباری (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

فتح الباب الی الحق و الصواب (از: میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری)

شماره بازیابی: ۸۷۴۴
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۴۷۶
زبان اثر: عربی
عنوان و نام پدیدآور: فتح الباب الی الحق و الصواب [ نسخه خطی]/ از: میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری
کاتب: : کاتب: عبدالصمد بن عبدالرضا فیروزآبادی
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: شنبه ۲۱ ذی قعده ۱۲۱۵ق.
نام خاص و کمیت اثر: ۱پ – ۸۹پ
قطع: ؛‏‫۱۰*۱۵سم. ۱۶۹گ. سطرها مختلف.
وضعیت استنساخ نسخه: در پایان رساله اول اجازه مولف جهت کاتب به سال ۱۲۱۶ق. دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
تزئینات متن:عناوین به شنگرف و در برخی رساله‌ها نانویس.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۳۹٫
ارجوزه فی الاجتهاد و الاخبار/ حسین بن محمدبن علی اخباری بحرانی، ۹۳پ – ۹۷پ.
حرز الحواس من وساوس الخناس/ میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری، ۱۰۳ر – ۱۲۱ر.
البرهان فی التکلیف و البیان/ میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری، ص ۱۲۲پ – ۱۴۳ر.
قبسه العجول و منیه الفحول/ میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری ۱۴۳پ – ۱۶۰پ.
ترشیحات نفثه المصدور/ میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری، ۱۶۰پ – ۱۶۹پ.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱تصحیح شده. روی برگ آغازین فهرست برخی از رساله‌ها به نقل از ذریعه و اعیان الشیعه و یک بیت شعر فارسی در مدح رساله اول دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: التراث العربی، ۴/ ۱۴۸؛ ایضاح المکنون، ۲/ ۱۵۹؛ مجلس، ش ۱/۱۳۹۸ طباطبایی، ۶/۳۸۹ طباطبایی، ۲/۲۷۹۷؛ ذریعه، ۱۶/ ۱۰۵٫
صحافی شده در این جلد: العمل بالظن/ میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری، ۹۰ر – ۹۲ر.
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): اصول فقه
تاریخ: ۲۰۱۴۰۱۲۲
محل و شماره بازیابی:

العمل بالظن (از: میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری)

شماره بازیابی: ۸۷۴۴/۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۴۷۷
زبان اثر: عربی
عنوان و نام پدیدآور: العمل بالظن [ نسخه خطی]/ از: میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری
کاتب: : کاتب: عبدالصمد بن عبدالرضا فیروزآبادی
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: شنبه ۲۱ ذی قعده ۱۲۱۵ق.
نام خاص و کمیت اثر: ۹۰ر – ۹۲ر
قطع: ؛‏‫۱۰*۱۵سم. ۱۶۹گ. سطرها مختلف.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱آغاز سوال: بعد الحمد و التصلیه لما سمعت حکایه عن جنابک ان جنابک استدللت علی قبح الظن…
۱آغاز جواب: بسم الله الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فقد فهمت خطابک المستطاب فامتثلت الجواب و الله ولی التوفیق فی کل باب…
۲… و ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا نص فی القرآن و الله المستعان و السلام علیکم.
تزئینات متن:عناوین به شنگرف و در برخی رساله‌ها نانویس.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
وضعیت استنساخ نسخه: در پایان رساله اول اجازه مولف جهت کاتب به سال ۱۲۱۶ق. دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱تصحیح شده. روی برگ آغازین فهرست برخی از رساله‌ها به نقل از ذریعه و اعیان الشیعه و یک بیت شعر فارسی در مدح رساله اول دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۳۹٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: پاسخ به پرسش سیدعلی محمد است که از او درخواست تفصیل در بحث عمل به ظن را نموده است.
صحافی شده با: فتح الباب الی الحق و الصواب/ میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری۷۱۳۷۵۶
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): اصول فقه
محل و شماره بازیابی: ۱۶۲۱۶۴

ارجوزه فی الاجتهاد و الاخبار (از: حسین بن محمدبن علی اخباری بحرانی)

شماره بازیابی: ۸۷۴۴/۳
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۴۷۸
زبان اثر: عربی
عنوان و نام پدیدآور: ارجوزه فی الاجتهاد و الاخبار [ نسخه خطی]/ از: حسین بن محمدبن علی اخباری بحرانی
کاتب: : کاتب: عبدالصمد بن عبدالرضا فیروزآبادی
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: شنبه ۲۱ ذی قعده ۱۲۱۵ق.
نام خاص و کمیت اثر: ۹۳پ – ۹۷پ
قطع: ؛‏‫۱۰*۱۵سم. ۱۶۹گ. سطرها مختلف.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱بسم الاله الخلق ذی الجلال – و الطول و الافضال و النوال.
۲و التابعین لهم و الشیعه – ما دامت الشیعه لهم مطیعه.
تزئینات متن:عناوین به شنگرف و در برخی رساله‌ها نانویس.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
نک: دانشگاه تهران، ۱۶/ ۴۷۷-۴۷۹؛ ذریعه، ۱/ ۴۵۱؛ معجم المومنین، ۴/ ۵۵٫
وضعیت استنساخ نسخه: در پایان رساله اول اجازه مولف جهت کاتب به سال ۱۲۱۶ق. دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱تصحیح شده. روی برگ آغازین فهرست برخی از رساله‌ها به نقل از ذریعه و اعیان الشیعه و یک بیت شعر فارسی در مدح رساله اول دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۳۹ – ۲۴۱٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: همان منظومه‌ای است که میرزا محمد اخباری در فایده هشتم از مصادر الانوار خود آورده است در رد محمد هندی سنی و مشتمل بر ۱۶۰بیت.
صحافی شده با: فتح الباب الی الحق و الصواب/ میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری۷۱۳۷۵۶
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): اصول فقه
تاریخ: ۲۰۱۰۰۲۰۹
محل و شماره بازیابی: ۱۶۲۱۶۴

حرز الحواس من وساوس الخناس (از: میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری)

شماره بازیابی: ۸۷۴۴/۴
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۴۷۹
زبان اثر: عربی
عنوان و نام پدیدآور: حرز الحواس من وساوس الخناس [ نسخه خطی]/ از: میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری
کاتب: : کاتب: عبدالصمد بن عبدالرضا فیروزآبادی
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: شنبه ۲۱ ذی قعده ۱۲۱۵ق.
نام خاص و کمیت اثر: ۱۰۳ر – ۱۲۱ر
قطع: ؛‏‫۱۰*۱۵سم. ۱۶۹گ. سطرها مختلف.
وضعیت استنساخ نسخه: در پایان رساله اول اجازه مولف جهت کاتب به سال ۱۲۱۶ق. دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
تزئینات متن:عناوین به شنگرف و در برخی رساله‌ها نانویس.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
نک: مرعشی، ۱۷/ ۱۹۲، ۲۶/ ۱۴؛ ملک، ۶/ ۱۱۳؛ ایضاح المکنون، ۱/ ۴۰۰؛ ذریعه، ۶/ ۳۹۳٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱تصحیح شده. روی برگ آغازین فهرست برخی از رساله‌ها به نقل از ذریعه و اعیان الشیعه و یک بیت شعر فارسی در مدح رساله اول دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۴۱٫
صحافی شده با: فتح الباب الی الحق و الصواب/ میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری۷۱۳۷۵۶
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): اعتقادات
تاریخ: ۲۰۰۹۰۹۱۴
محل و شماره بازیابی: ۱۶۲۱۶۴

البرهان فی التکلیف و البیان (از: میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری)

شماره بازیابی: ۸۷۴۴/۵
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۴۸۰
زبان اثر: عربی
عنوان و نام پدیدآور: البرهان فی التکلیف و البیان [ نسخه خطی]/ از: میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری
کاتب: : کاتب: عبدالصمد بن عبدالرضا فیروزآبادی
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: دوشنبه ۱۰ ذی قعده ۱۲۱۶ق.
نام خاص و کمیت اثر: ۱۲۲پ – ۱۴۳ر
قطع: ؛‏‫۱۰*۱۵سم. ۱۶۹گ. سطرها مختلف.
وضعیت استنساخ نسخه: در پایان رساله اول اجازه مولف جهت کاتب به سال ۱۲۱۶ق. دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
تزئینات متن:عناوین به شنگرف و در برخی رساله‌ها نانویس.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
نک: مرعشی، ۱۷/ ۱۹۳؛ ایضاح المکنون، ۱/ ۱۷۹؛ ذریعه، ۳/ ۹۳٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱تصحیح شده. روی برگ آغازین فهرست برخی از رساله‌ها به نقل از ذریعه و اعیان الشیعه و یک بیت شعر فارسی در مدح رساله اول دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۴۱٫
صحافی شده با: فتح الباب الی الحق و الصواب/ میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری۷۱۳۷۵۶
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): اعتقادات
محل و شماره بازیابی: ۱۶۲۱۶۴

قبسه العجول و منیه الفحول (از: میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری)

شماره بازیابی: ۸۷۴۴/۶
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۴۸۱
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: قبسه العجول و منیه الفحول [ نسخه خطی]/ از: میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری
محل کتابت: محل کتابت: کاظمین
کاتب: : کاتب: عبدالصمد بن عبدالرضا فیروزآبادی
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: جمعه غره ذی حجه ۱۲۱۷ق.
نام خاص و کمیت اثر: ۱۴۳پ – ۱۶۰پ
قطع: ؛‏‫۱۰*۱۵سم. ۱۶۹گ. سطرها مختلف.
وضعیت استنساخ نسخه: در پایان رساله اول اجازه مولف جهت کاتب به سال ۱۲۱۶ق. دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
تزئینات متن:عناوین به شنگرف و در برخی رساله‌ها نانویس.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
نک: مرعشی، ۱۸/ ۲۹۹-۳۰۰؛ ایضاح المکنون، ۲/ ۲۲۰؛ ذریعه، ۱۷/ ۳۵٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱تصحیح شده. روی برگ آغازین فهرست برخی از رساله‌ها به نقل از ذریعه و اعیان الشیعه و یک بیت شعر فارسی در مدح رساله اول دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۴۱٫
صحافی شده با: فتح الباب الی الحق و الصواب/ میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری۷۱۳۷۵۶
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): اصول فقه
تاریخ: ۲۰۰۹۰۹۱۴
محل و شماره بازیابی: ۱۶۲۱۶۴

ترشیحات نفثه المصدور (از: میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری)

شماره بازیابی: ۸۷۴۴/۷
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۴۸۲
زبان اثر: عربی
عنوان و نام پدیدآور: ترشیحات نفثه المصدور [ نسخه خطی]/ از: میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری
کاتب: : کاتب: عبدالصمد بن عبدالرضا فیروزآبادی
نام خاص و کمیت اثر: ۱۶۰پ – ۱۶۹پ
قطع: ؛‏‫۱۰*۱۵سم. ۱۶۹گ. سطرها مختلف.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱العایده الثانی عشر فی نبذه مما الهمنی ربی ببرکه مجاوره الایمه الاطهار سلام الله علیهم کر الدهور و مر الاعصار و مطالعه کلامهم النوار مما یتعلق بتصحیح الاطهار بنهج برهانی…
۲… لان مع فرض القبح لا یصح التوقیف به و اما الوجوب فانما یثبت بدلیل الحصر و هو اخص من الجواز فخذه و کن من الشاکرین و الحمد لله رب العالمین.
تزئینات متن:عناوین به شنگرف و در برخی رساله‌ها نانویس.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
نک: ذریعه، ۲۴/ ۲۴۵٫
وضعیت استنساخ نسخه: در پایان رساله اول اجازه مولف جهت کاتب به سال ۱۲۱۶ق. دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱تصحیح شده. روی برگ آغازین فهرست برخی از رساله‌ها به نقل از ذریعه و اعیان الشیعه و یک بیت شعر فارسی در مدح رساله اول دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۴۱٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: عایده دوازدهم از کتاب نفثه المصدور و قبسه الطور مولف است که به برکت کار با احادیث الهاماتی در صبح روز جمعه ۱۱ ربیع الاول به وی شده است.
صحافی شده با: فتح الباب الی الحق و الصواب/ میرزا محمدبن عبدالنبی اخباری نیشابوری۷۱۳۷۵۶
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): اصول فقه
تاریخ: ۲۰۰۹۰۹۱۴
محل و شماره بازیابی: ۱۶۲۱۶۴

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

177

حجم (مگ)

187

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟