0

تاریخ روضه الصفا – ۱

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

تاریخ روضه الصفا

کتاب تاریخ روضه الصفا ۱۵ جلدی : کتاب حاضر با تصحیح، تحشیه و تبویب جدید در ۱۵ مجلد به شرح زیر منتشر شده است : جلد اول: از ظهور خلقت تا شلوم بن داود جلد دوم: از سلیمان بن داود تا افول ساسانیان جلد سوم: شرح حال پیامبر تا سال هفتم هجرت جلد چهارم: وقایع سال ۸ تا ۴۰ هجرت جلد پنجم: شرح حال ائمه اطهار، بنی امیه و خلفای عباسی جلد ششم: از طاهریان تا سلجوقیان جلد هفتم: از خوارزمشاهیان تا آل کرت جلد هشتم: مغولان، چوپانیان، ایلکانیان و سربداران جلد نهم: امیر تیمور گورکان جلد دهم: جانشینان امیرتیمور جلد یازدهم: سلطنت سلطان حسین بایقرا و ذکر بدایع و عجایب و غرایب جغرافیا جلد دوازدهم: صفویان و افشاریان جلد سیزدهم: زندیه، قاجاریه تا پایان جنگ اول ایران و روس جلد چهاردهم: دنباله سلطنت فتحعلیشاه جلد پانزدهم: سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار.
پس از درگذشت میرخواند، نوهٔ دختری او خواندمیر به تکمیل کتاب روضهالصفا پرداخت و حوادث تاریخی را از شرح تاریخ زندگانی سلطان حسین بایقرا تا حوادث تاریخی سال ۹۲۹ قمری به‌صورت تکمله‌ای بدان افزود.
در دورهٔ قاجار، رضاقلی هدایت تکمله‌ای بر روضهالصفا با عنوان روضهالصفای ناصری نگاشت و حوادث تاریخی را از آغاز حکومت صفویه تا سال ۱۲۷۰ قمری شرح داد.
روضه الصفا بارها در هند و ایران به چاپ رسیده‌است. از چاپهای این اثر در ایران، چاپ سنگی ده جلدی هدایت، و چاپ حروفی سال ۱۳۳۸ خورشیدی با مقدمهٔ عباس پرویز دارای اعتبار است. عباس زریاب خویی نیز متن کوتاه‌شده و پیراسته‌ای از روضهالصفای میرخواند را در دو جلد منتشر کرد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

میرمحمدبن سیدبرهان الدین خواوندشاه

تعداد صفحات

829

حجم (مگ)

9.7

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟